آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استاد تمام بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر دبیرخانه ستاد سند آمایش آموزش عالی سالمت.

2 کارشناس خبرهی معاونت آموزشی و عضو علمی ستاد آمایش، ستاد مرکزی وزارت بهداشت

3 کارشناس معاونت آموزشی و عضو ستاد آمایش، ستاد مرکزی وزارت بهداشت.

چکیده

-چکیده=

 (زمینه و هدف = بمنظور ارتقائ بهره وری ، توزیع عادلانه منابع ، ایجاد فرصتهای برابر ، جلوگیری از تکرار فعالیتهای مشابه ، استفاده از مزیت های منطقه ای ، تمرکززدایی و جلوگیری از تجمیع امکانات،  ترغیب دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی در امر مشارکتهای ملی و پایدار و همچنین توسعه هدفمند آموزش عالی سلامت در مناطق مختلف کشور،  واگذاری برخی از اختیارات ستادی وزارت،  استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته ، طرح آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت بر اساس مطالعات انجام شده در وزارت بهداشت تنظیم و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه گردید و با توجه به اینکه این نوع برنامه ریزی روند جامعی از برنامه ریزی منطقه ای را ارائه میکند لذا انتظار می رود اثرات و نتایج عملکردی مثبت و کارا را بوجود آورد

–روش بررسی= مرور متون جهت آگاهی از جدیدترین رویدادها و تعاریف از طریق جستجوی پایگاههای اینترنتی ، و ژورنالهای معتبر و کتب منتشر شده ، گزارشهای رسمی ملی و بین المللی ،اخبار و گزارشها از طرحها و نشریات مرتبط، و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش علوم پزشکی

-(10) یافته ها = در بخش وضعیت موجود مناطق آمایشی آموزش عالی سلامت ، یافته های ذیل بدست آمده است :

بیشترین جمعیت و تعداد دانشگاه و  تعداد دانشکده  وابسته به دانشگاهها – بیشترین رشته های و پذیرش رشته های postgraduate  و بیشترین تعداداستادیار و دانشیار و استاد و تعداد مقالات نمایه شده و تعداد بورسیه خارجی و بیشترین تعداد تخت فعال ( جملگی منطقه 10) - بیشترین تعداد موسسه آموزش عالی سلامت ( منطقه 2 با تعداد 9 عدد)–   بیشترین پذیرش دانشجوی کاردانی ( منطقه 9 ) -  بیشترین پذیرش دانشجوی دکترای عمومی و تعداد مربی و تعداد بیمارستانهای موجود( منطقه 5 )- بیشترین پذیرش دانشجویMPH ( منطقه 4 )- بیشترین تعداد بورسیه داخلی ( منطقه 1 و 3 )- بیشترین بیمارستانهای در حال احداث و تعداد تخت پیش بینی شده  (منطقه 2)-  بیشترین پذیرش دانشجوی کارشناسی و تعداد مراکز بهورزی ( منطقه1) 

کمترین جمعیت و تعداد بیمارستانهای موجود (منطقه 8 )- کمترین تعداددانشگاه ( منطقه 2و4  با 3 عدد )- ( مناطق 1و3و7و10  بدون دانشکده ستقل)- ( مناطق 3و6و7 بدون موسسه  آموزش عالی) – کمترین دانشجو در مقاطع مختلف ( مناطق 4 و 6 ) - کمترین پذیرش دانشجوی در اکثر مقاطع ( مناطق 4 و 6 و برخی 8 )- کمترین تعداد مربی( منطقه  2 )-کمترین تعداداستادیار( منطقه  5 )-کمترین تعداد دانشیار( منطقه 4)- کمترین تعداداستاد و تعداد مقالات و تعداد بورسیه داخلی( منطقه  6 )- (ولی  مناطق 1و2و5و7و8و9  بدون MPH ) -    مناطق 1و3و 4 بدون بورسیه خارجی - کمترین تعداد تخت فعال و تعداد تخت پیش بینی شده  ( منطقه  4)-  کمترین بیمارستانهای در حال احداث (منطقه  4 و 10 )- کمترین تعداد مراکز بهورزی  (منطقه 10)

نتیجه گیری = تشکیل ده کلان منطقه و دبیرخانه های ذیربط - ایجاد بستر مناسب جهت اجرای برنامه های هماهنگ بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی – با توجه به تمرکز اکثر امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری در مناطق بیشتر برخوردار و مراکز استانها و خصوصا در پایتخت، ضرورت برنامه ریزی و عملیاتی نمودن آمایش سرزمینی در راستای بومی گزینی ، تمرکز زدایی، عدالت محوری ، بسترسازی خلاقیت و نوآوری ،سازماندهی مجدد برنامه ها و فرآیندها  و به روز رسانی آنها ، و ... اجتناب ناپذیر است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SPATIAL PLANING OF EDUCATION HIGHER OF HEALTH IN REPUBLIC OF ISLAMIC OF IRAN

نویسندگان [English]

 • jebraeil nasl seraji 1
 • asghar jahandideh 2
 • alimohammad ojaqi 3
 • marzieh jomeei 3
1 Professor, Ministry of of health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 BSc, Ministry of of health, Tehran, Iran.
3 BSc, Ministry of of health, Tehran, Iran
چکیده [English]

(Background and Objective = To improve efficiency, equitable distribution of resources, equal opportunities, prevent the repetition of similar activities, the use of regional advantages, decentralization،  the prevention of aggregation facilities ،persuade universities / faculties of Medical Sciences in the national participations and stable، as well as the development of targeted higher education in Different Regions of the country ، the transfer of some powers to the headquarters of the Ministry ، to use the experiences of developed countries,  spatial planning Higher education health based on studies conducted in the Ministry of Health to the Supreme Council of the Cultural Revolution set and presented Given that، this kind of planning provides comprehensive process of  regional planning ،therefore expected bring effects and results performance positive and efficiency

-Methods = review the latest events and definitions for information by searching online databases, and journals and published books, national and international official reports, news and reports from projects and related issues, and approvals of the Supreme Council of Cultural Revolution and Council of developer Medical universities

- Result - in section existent of  spatial planning of higher education health findings revealed the following:

The Most people and number of universities and number of colleges affiliated to universities and disciplines and  admissions postgraduate and most  Assistant Professors and Associate  Professors and Professors , number of articles indexed –number of beds active -all related to region 10 is) - Most admissions for PhD students  - Most Instructor ,and number of available hospital  are for region 5

The least populated and available hospital  is for Region 8 – The least  number  of  universities and Instructor and of Associate Professor  and of beds  active is for Region 2 and 4) - the lowest students in different grades is for  regions 4 , 6) - the lowest number of Assistant Professors  is for  regions  5) - the lowest number of Professors  and  of articles is for  Region 6)

Conclusion = formation the number ten of the macro-region and the secretariats concerned -- infrastructure management  for being  programs  coordinated packages  of change and innovation in medical education - the focus of most facilities, software and hardware in areas of greater and centers province  ,especially in the capital, the need for planning and operational of spatial planning ,for   native province , decentralization, justice ,  infrastructure management for  creativity and innovation, reorganization plans and processes and to update them, They are inevitable

کلیدواژه‌ها [English]

 • The key word = document of spatial planning
 • Mass Production
 • justice for education
 • development and innovation in education
 • Decentralization
 • native province
 • mission orientation
 • giving maximum)
1-     اسناد بالا دستی - سیاستهای کلی نظام سالمت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری(1390) نقشه ی تحول نظام سالمت (مهرماه 1391) – بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (مهرماه1394)
2-     راهبرد گسترش جغرافیایی آموزش عالی سالمت در جمهوری اسالمی ایران –سند سیاست و راهنمایی عملیاتی اجرای سند – ویرایش اول (1389) ویرایش دوم (1394) معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی
3-     حمید قیومی، تعریف و اهداف آمایش سرزمین
4-     خنیفر ح. درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین وکاربردهای آن در 0389 صفحه 5-26 .ایران. آمایش سرزمین. سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان
5-     .مفهوم و کاربرد آمایش سرزمینی در سالمت. دکتر علی اکبر حقدوست، رییس مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت
6-      فریدون وردی ناد و حسین کریمی آشتیانی. تاریخچه ی سرزمین در جهان، مدیریت شهری
7-     آمار مراکز آموزش عالی )دانشگاه دانشکد - ه مجتمع آموزش –عالی موسسه آموزش عالی غیر دولتی) (از دفتر گسترش و آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت(
8-     آمار رشته - مقاطع تحصیلی علوم پزشکی (از دفتر گسترش و آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت(
9-     طراحی فرم ها ارسال واخذ تکمیل شده آنها و استخراج وبررسی و تحلیل وضعیت موجود کلان مناطق دهگانه آمایش و سرزمینی وزارت بهداشت در طول سال تحصیلی94-95 و تبدیل به نمودار -توسط دبیرخانه ستاد اجرائی سند آمایش سرزمینی کلان مناطق دهگانه معاونت آموزشی وزارت بهداشت.
10- مصوبه جلسه 762 مورخه 8/2/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی