آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استاد تمام بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر دبیرخانه ستاد سند آمایش آموزش عالی سالمت.

2 کارشناس خبرهی معاونت آموزشی و عضو علمی ستاد آمایش، ستاد مرکزی وزارت بهداشت

3 کارشناس معاونت آموزشی و عضو ستاد آمایش، ستاد مرکزی وزارت بهداشت.

چکیده

-چکیده=

 (زمینه و هدف = بمنظور ارتقائ بهره وری ، توزیع عادلانه منابع ، ایجاد فرصتهای برابر ، جلوگیری از تکرار فعالیتهای مشابه ، استفاده از مزیت های منطقه ای ، تمرکززدایی و جلوگیری از تجمیع امکانات،  ترغیب دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی در امر مشارکتهای ملی و پایدار و همچنین توسعه هدفمند آموزش عالی سلامت در مناطق مختلف کشور،  واگذاری برخی از اختیارات ستادی وزارت،  استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته ، طرح آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت بر اساس مطالعات انجام شده در وزارت بهداشت تنظیم و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه گردید و با توجه به اینکه این نوع برنامه ریزی روند جامعی از برنامه ریزی منطقه ای را ارائه میکند لذا انتظار می رود اثرات و نتایج عملکردی مثبت و کارا را بوجود آورد

–روش بررسی= مرور متون جهت آگاهی از جدیدترین رویدادها و تعاریف از طریق جستجوی پایگاههای اینترنتی ، و ژورنالهای معتبر و کتب منتشر شده ، گزارشهای رسمی ملی و بین المللی ،اخبار و گزارشها از طرحها و نشریات مرتبط، و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش علوم پزشکی

-(10) یافته ها = در بخش وضعیت موجود مناطق آمایشی آموزش عالی سلامت ، یافته های ذیل بدست آمده است :

بیشترین جمعیت و تعداد دانشگاه و  تعداد دانشکده  وابسته به دانشگاهها – بیشترین رشته های و پذیرش رشته های postgraduate  و بیشترین تعداداستادیار و دانشیار و استاد و تعداد مقالات نمایه شده و تعداد بورسیه خارجی و بیشترین تعداد تخت فعال ( جملگی منطقه 10) - بیشترین تعداد موسسه آموزش عالی سلامت ( منطقه 2 با تعداد 9 عدد)–   بیشترین پذیرش دانشجوی کاردانی ( منطقه 9 ) -  بیشترین پذیرش دانشجوی دکترای عمومی و تعداد مربی و تعداد بیمارستانهای موجود( منطقه 5 )- بیشترین پذیرش دانشجویMPH ( منطقه 4 )- بیشترین تعداد بورسیه داخلی ( منطقه 1 و 3 )- بیشترین بیمارستانهای در حال احداث و تعداد تخت پیش بینی شده  (منطقه 2)-  بیشترین پذیرش دانشجوی کارشناسی و تعداد مراکز بهورزی ( منطقه1) 

کمترین جمعیت و تعداد بیمارستانهای موجود (منطقه 8 )- کمترین تعداددانشگاه ( منطقه 2و4  با 3 عدد )- ( مناطق 1و3و7و10  بدون دانشکده ستقل)- ( مناطق 3و6و7 بدون موسسه  آموزش عالی) – کمترین دانشجو در مقاطع مختلف ( مناطق 4 و 6 ) - کمترین پذیرش دانشجوی در اکثر مقاطع ( مناطق 4 و 6 و برخی 8 )- کمترین تعداد مربی( منطقه  2 )-کمترین تعداداستادیار( منطقه  5 )-کمترین تعداد دانشیار( منطقه 4)- کمترین تعداداستاد و تعداد مقالات و تعداد بورسیه داخلی( منطقه  6 )- (ولی  مناطق 1و2و5و7و8و9  بدون MPH ) -    مناطق 1و3و 4 بدون بورسیه خارجی - کمترین تعداد تخت فعال و تعداد تخت پیش بینی شده  ( منطقه  4)-  کمترین بیمارستانهای در حال احداث (منطقه  4 و 10 )- کمترین تعداد مراکز بهورزی  (منطقه 10)

نتیجه گیری = تشکیل ده کلان منطقه و دبیرخانه های ذیربط - ایجاد بستر مناسب جهت اجرای برنامه های هماهنگ بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی – با توجه به تمرکز اکثر امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری در مناطق بیشتر برخوردار و مراکز استانها و خصوصا در پایتخت، ضرورت برنامه ریزی و عملیاتی نمودن آمایش سرزمینی در راستای بومی گزینی ، تمرکز زدایی، عدالت محوری ، بسترسازی خلاقیت و نوآوری ،سازماندهی مجدد برنامه ها و فرآیندها  و به روز رسانی آنها ، و ... اجتناب ناپذیر است .

کلیدواژه‌ها


1-     اسناد بالا دستی - سیاستهای کلی نظام سالمت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری(1390) نقشه ی تحول نظام سالمت (مهرماه 1391) – بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (مهرماه1394)
2-     راهبرد گسترش جغرافیایی آموزش عالی سالمت در جمهوری اسالمی ایران –سند سیاست و راهنمایی عملیاتی اجرای سند – ویرایش اول (1389) ویرایش دوم (1394) معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی
3-     حمید قیومی، تعریف و اهداف آمایش سرزمین
4-     خنیفر ح. درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین وکاربردهای آن در 0389 صفحه 5-26 .ایران. آمایش سرزمین. سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان
5-     .مفهوم و کاربرد آمایش سرزمینی در سالمت. دکتر علی اکبر حقدوست، رییس مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت
6-      فریدون وردی ناد و حسین کریمی آشتیانی. تاریخچه ی سرزمین در جهان، مدیریت شهری
7-     آمار مراکز آموزش عالی )دانشگاه دانشکد - ه مجتمع آموزش –عالی موسسه آموزش عالی غیر دولتی) (از دفتر گسترش و آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت(
8-     آمار رشته - مقاطع تحصیلی علوم پزشکی (از دفتر گسترش و آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت(
9-     طراحی فرم ها ارسال واخذ تکمیل شده آنها و استخراج وبررسی و تحلیل وضعیت موجود کلان مناطق دهگانه آمایش و سرزمینی وزارت بهداشت در طول سال تحصیلی94-95 و تبدیل به نمودار -توسط دبیرخانه ستاد اجرائی سند آمایش سرزمینی کلان مناطق دهگانه معاونت آموزشی وزارت بهداشت.
10- مصوبه جلسه 762 مورخه 8/2/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی