طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

نویسندگان

1 -استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دبیر کمیته تحقیق و توسعه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: در طول تاریخ کسب‌وکار، هیچ گزارشی یافت نشده که نشان دهد واژه‌های روی کاغذ یک سازمان را متحول کرده باشند. برای آنکه نیات استراتژیک تبدیل به نتایج استراتژیک شود، راهی بسیار طولانی و پیچیده پیش روی سازمان‌ها است. راهی که سازمان‌های موفق آن را پیموده‌اند و سازمان‌های ناموفق یا گمراه شده‌اند و یا درراه گم‌شده‌اند. این بدان معناست که قالب اندیشمندان حوزه مدیریت استراتژیک بر این مسئله متفق‌القول‌اند که اجرا، بزرگ‌ترین و درعین‌حال پیچیده‌ترین مشکل فرآیند مدیریت استراتژیک است. ولی تاکنون هیچ مطالعه‌ای به شکل کارکردی به بحث اجرا و ریسک‌های فراسوی آن نپرداخته است. لیکن این مطالعه جهت پرداختن به این خلأهای مطالعاتی- پژوهشی و باهدف طراحی مدل ریسک‌های اجرای استراتژی شکل گرفت و در تلاش است تا با بهره‌گیری از رویکرد نظریه داده بنیاد، به نظریه ریسک‌های اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، دست یابد.

روش بررسی: جهت سنجش ریسک‌های اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری از روش ترکیبی استفاده خواهیم نمود یعنی دو پژوهش یکی با رویکرد کیفی و یکی با رویکرد کمی انجام می‌گیرد. درروش کیفی از استراتژی گراندد تئوری و درروش کمی از استراتژی مورد پژوهی استفاده می‌گردد.

یافته‌ها: اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری مشکل است و به این سادگی نیست که تنها با ذکر چند نکته‌ی مدیریتی اجرای این استراتژی کلان کشوری را توصیف کرد. نظام آموزش علوم پزشکی کشور برای درک فرآیند اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری نیازمند نظریه‌ای (مدل) جامع با رویکردی نظام‌مند است که تحلیل و عمل در برخورد با این بسته‌ها را توصیف و تشریح نماید. موفقیت و شکست این بسته‌ها زمانی به‌درستی درک می‌شوند که تصمیمات و اقدامات مربوط به اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری نسبت به معیاری سنجیده و ارزیابی شوند. تنها در این صورت است که می‌توان گفت استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری موفق بوده‌اند یا شکست‌خورده‌اند.

نتیجه‌گیری: اجرای این مطالعه نه‌تنها کمبودهای تحقیقات پیشین را برطرف کرده، بلکه دستیابی به اهداف متعالی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را در پرتو نظریه برخاسته از این مطالعه امکان‌پذیر و نظام‌مند خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of strategic risks in strategy execution of reform and innovation packages in medical education, a practical model

نویسندگان [English]

 • vahid KHashei 1
 • Hossein Heidari 2
 • Ata Pourabbasi 3
1 . Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University faculty member, Tehran, Iran
2 Ph.D student in Business Policy and Strategic Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Research and Development Committeevice ministry of education, Ministry of Health and Medical Education
چکیده [English]

Background and Objective: throughout the history of the business, there is no evidence to show that Words on paper make an organization improved. For progressing the strategic intentions into strategic outcomes, the way ahead is very long and complex. Strategic management scholars believe that implementation of strategies, is the most important part of strategic management process. But there are few studies have examined the practical model of the strategy execution and its risks. However, this study aims to address the research gaps and risks of strategy execution and try to use the grounded theory approach for the evaluation of evolution and innovation in medical education packs strategy execution risks.

Methods: To assess the risks of strategy execution of reform and innovation Packages in medical education we will use the mixed approach including qualitative (grounded theory) and quantitative (case study) research.

Results: reform and innovation Packages in medical education strategy execution is a national plan which its implement needs several considerations. Medical education system should have a theory (model) using a systematic approach for comprehensive analysis and planning an for proper strategy implementation in this regard.

Conclusion: The implementation of this study not only overcome some gaps in previous research, but also help policy makers achieve the noble objectives of reform and innovation Packages in medical education packages in the light of the theory arising from this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identification
 • Assessment
 • strategic risk
 • Strategy Implementation
 • Development
 • Innovation
 • Education
 • Medical Sciences
1-    Curran PD. Cobra: the X factor in strategy execution. Bloomington, IN: AuthorHouse; 2009
2-    Kaplan RS, Norton DP. The execution premium: linking strategy to operations for competitive advantage. Boston, Mass.: Harvard Business Press; 2008.
3-    Antunes C. Leading strategy execution: how to engage employees and implement your strategies. London; Philadelphia, PA: Kogan Page; 2010
4-    Parise MJ. Strategic execution manual: [a comprehensive guide for defining and then successfully executing your business objectives]. College Station, Tx: Virtualbookworm.com; 2006
5-    . MacLennan A. Strategy execution: translating strategy into action in complex organizations. London; New York: Routledge; 2011
6-    De Flander J. Strategy execution heroes: business strategy implementation and strategic management demystified: a practical performance management guidebook for the successful leader. Brussels (Belgium): Performance Factory; 2010
7-    Hamermesh RG. Strategic management. New York: Wiley; 1983.
8-    Bostrom A, French SP, Gottlieb SJ. Risk assessment, modeling and decision support: strategic decisions. Berlin: Springer Verlag; 2008
9-    Johnson RB, Onwuegbuzie AJ. Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher. 2004;33(7): 14-26
10- Tashakkori A. SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & amp; Behavioral Research. Thousand Oaks, California2010. Available from: http://methods.sagepub.com/book/sagehandbook-of-mixed-methods-socialbehavioral-research-2e.
11- . Khaki G. Research Methodology, Grounded Approach In the dissertation. Iran: Foojan Publishers; 2013.
12- . Mohammadpur A. Qualitative research methods(Anti-way1). Iran: joomishinasan Press; 2013
13- Glaser BG, Strauss AL. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Chicago: Aldine Pub. Co.; 1967.
14- . Morgan DL. Practical Strategies for Combining Qualitative and Quantitative Methods: Applications to Health Research. Qualitative Health Research. 1998;8(3):362-76.
15- Foss NJ, Pedersen T. Microfoundations In Strategy Research. Strategic Management Journal. 2016;37(13): E22-E34
16- Marchall C, Rossman GB. designing qualitative research. 3, editor. London: Sage; 1999.
17- Mason J. qualitative researching. London: Sage; 1996.