بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی تدوین

نویسندگان

1 دبیر کمیته تحقیق و توسعه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

3 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی

5 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

چکیده

زمینه: در کنار دستاوردهای بزرگ کشور در عرصه آموزش عالی سلامت، این نظام در طول سالهای گذشته با چالش­هایی نیز مواجه می­باشد. به منظور کاهش اثر چالشهای موجود و برنامه­ریزی برای تحقق سیاستها و راهبردهای کلان ملی در عرصه آموزش، بسته­های تحول و نوآوری نظام آموزش عالی سلامت ایران تدوین گردید.

روش اجرا: تدوین برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سه گام زیر صورت گرفت: خلاصه سازی اسناد بالادستی نظام در حوزه آموزش، تدوین برنامه جامع آموزش عالی سلامت،  و تدوین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی. در کلیه مراحل این فرایند برای جمع­آوری داده­ها از روش پانل خبرگان در سطح ماکرو استفاده شد.

یافته ها: در مجموع 12 سیاست و جهت گیری کلی در برنامه جامع آموزش عالی سلامت تدوین شد. راهبردهای کلان آموزش عالی حوزه سلامت برای هر سیاست (68 راهبرد) و هم­چنین ترجمان این سیاست­ها در برنامه تحول نظام سلامت تدوین شد. به منظور اجرایی سازی سیاستهای کلی نیز، 11 بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشگی ب همراه یک برنامه پایش مستند گردید.

بحث: مهمترین نقاط قوت روش تدوین برنامه تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی توجه ویژه به اسناد بالادستی حوزه سلامت ایران،  ارتباط متقابل میان سیاست­ها و جهت­گیری­های کلی برنامه جامع و بسته­های عملیاتی و  تدوین ترجمان سیاست­های دوازده­گانه در برنامه تحول نظام سلامت می­باشد. بدیهی است تدوین بسته­های عملیاتی پایان کار نیست و تحقق اهداف و سیاست­های کلان از طریق پیاده­سازی بسته­ها، در گرو ترجمان بسته­های عملیاتی در قالب پروژه­ها و اقدامات روشن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

packages for reform and innovation in medical education in Islamic Republic of Iran; a conceptual framework

نویسندگان [English]

 • ata pourabbasi 1
 • AliAkbar Haghdoost 2
 • Hamid Akbari 3
 • Zahra Kheiry 4
 • Reza Dehnavieh 2
 • Somayyeh Noorihekmat 2
 • Seyyed Hamed Rahimi 2
 • Bagher Larijani 5
چکیده [English]

Background: In spite of notable achievements, medical education in Iran has faced some challenges during last years. Looking at these challenges and in line with upstream national policies in higher education, the packages for reform and innovation in medical education was designed by ministry of health and medical education.

Method: the national plan was drafted in three step: summarizing the national upstream documents in health care, writing comprehensive plan for higher health education, designing packages for reform and innovation in medical education. Authors were used expert panel method for data gathering in macro level.

Results: twelve policies, 68 strategies and their translation in health system were adopted in comprehensive plan for higher health education. Eleven practical packages were also developed in order to implementation of these policies as packages for reform and innovation in medical education.

Conclusion: Special attention to national upstream documents, cross relation between main policies, practical packages and translation of policies in health system are the main strength of this method. Of course, designing practical packages is not enough and achieving its main goals depends on implementation of policies by designing and running action plans and clear projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • Medical
 • reform
 • Innovation
 1. Choudhury PK. Role of Private Sector in Medical Education and Human Resource Development for Health in India. 2014.
 2. Dussault G, Dubois CA. Human resources for health policies: a critical component in health policies. Human resources for health. 2003;1:1.
 3. Wyss K. An approach to classifying human resources constraints to attaining healthrelated Millennium Development Goals. Human Resources for Health. 2004;2(11):8.
 4. Biglar M, Bastani P. The Challenges Of Stewardship In Medical Education System: A Qualitative Approach. Payavard Salamat. 2013;7(4):299-311.
 5. Esmailzadeh H, Rajabi F, Rostamigooran N, Majdzadeh R. Iran health system reform plan methodology. Iranian journal of public health. 2013;42(1):13-7.
 6. Berman P, Bossert T. A decade of health sector reform in developing countries: what have we learned. Washington, UNAID. 2000.