بهره مندی از ظرفیت رسانه در استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ یک تجربه عملی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی

2 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

3 دانشگاه پیام نور

4 کمیته تحقیق و توسعه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چکیده

زمینه: بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان سیاست های کلی کشور در ارتقای آموزش علوم پزشکی تدوین و در حال اجرا است. در کلیه مراحل اجرای این برنامه بهره گیری از ظرفیت رسانه ها در راستای نهادینه سازی این بسته ها صورت گرفت. این مقاله به شرح تجربه بهره برداری از ظرفیت رسانه ها در اجرای این بسته ها می پردازد.

روش اجرا: در گام اول ذینفعان کلیدی شناسایی و برای ارتباط با ایشان پورتال جامع معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارتقاء پیدا کرد و همچنین از خبرنامه، شبکه های اجتماعی و ... برای اطلاع رسانی به ذینفعان این بسته ها بهره برداری شد.

یافته ها: از ابتدای سال 1394 تاکنون تعداد 851 خبر در پورتال قرار گرفت که به طور متوسط هریک از این اخبار 500 بار بازدید شده است. تعداد 17 خبرنامه منتشر و برای حدود 20 هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها ارسال شد. اخبار در کانال تلگرام نیز قرار گرفت که به طور متوسط هر خبر بین 1000 تا 1500 بار بازدید شده است.

نتیجه گیری: برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به ذی نفعان اسناد سیاستی یکی از مهمترین عوامل دخیل در استقرار این اسناد است. باتوجه به اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، به نظر می رسد ابزارهای رسانه ای در دسترس نیازمند بازنگری و بهینه سازی و محتوای رسانه ای بیشتر با رویکرد جنبه تحلیلی و توجیهی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1-      هاشمی، سیدحامد، پورامین زاد، سعیده، چالش های فراروی توسعه ی منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن، کار و جامعه، شماره 136 ، مهرماه 1390
2-      دیویید، فرد آر،1388 مدیریت استراتژیک (ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی) تهران دفتر پژوهش های فرهنگی
3-      حجازی فر سعید، محیط خط و مشی گذاری نشریه توسعه راهبرد، شماره 30 تابستان 1391
4-      Araral Jr E, Fritzen E, Howlett S, Ramesh M, Routledge M. Handbook of Public Policy, 2013.
5-     گزارشهای ادواری معاونیت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، قابل دسترسی در:
6-      طیبی، سمیه، کاربرد شبکه های اجتماعی در روابط عمومی، کاوشگران روابط عمومی، 1394
7-     سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس: DME.behdasht.gov.ir
8-     آرشیو خبرنامه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل دسترسی در