رتبه بندی گروه‌های تخصصی در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور

نویسندگان

1 -استاد رشته ی اندودانتیکس، مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 -دانشیار گروه بیماریهای دهان، دانشکدهی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 ستاد و ریاست مرکز توسعهی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار و عضو هئیت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

چکیده

زمینه و هدف : بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزشی به عنوان یکی از الویت های نظام آموزش عالی محسوب می شود.به همین منظور رتبه بندی دانشکده های دندانپزشکی واجد دوره های تخصصی  جهت مقایسه وضعیت علمی و  شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها با یکدیگر انجام شده است. هدف از این مطالعه طراحی الگوی جدید رتبه بندی بر حسب امتیازات ترازشده عملکرد فعالیتهای آموزشی ٬ پژوهشی  ٬ وضعیت تجهیزات و امکانات بوده است.

روش بررسی:  با تشکیل یک کمیته تخصصی و با استفاده از روش های بارش افکار رتبه بندی طراحی شد. از هر انجمن تخصصی دندانپزشکی نماینده ای معرفی شد تا ضمن بازدید از هر دانشکده  با تکمیل پرسشنامه هایی در زمینه بررسی وضعیت آموزشی ٬پژوهشی ٬تجهیزات و امکانات تخصصی ٬ اطلاعات لازم را جمع آوری نمایند.

 پس از جمع آوری اطلاعات  امتیاز هر دانشکده در هر معیار محاسبه گردید.برای آنالیز نهایی نیز از یک نرم افزار کامپیوتری که به همین منظور طراحی شده بود استفاده شد.

یافته ها:  با تعیین وزن ٣٩٥ معیار در قالب نمودار شاخه درختی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی٬ حیطه های مورد نظر در دانشکده های دندانپزشکی  بررسی و مقایسه شدند که رتبه  ١٦ دانشکده  واجد دوره تخصصی تعیین گردید.

نتیجه گیری: با انجام این طرح نقاط قوت و ضعف وضعیت آموزشی ٬پژوهشی ٬تجهیزات و امکانات در رشته های تخصصی دندانپزشکی مشخص شد و به عنوان الگویی عملی برای اصلاح و ارتقای کمی و کیفی، منتشر گردید و در اختیار مسئولین قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Iranian Dental Schools with Postgraduate Courses

نویسندگان [English]

 • Saeed Asgari 1
 • Masoumeh Mehdipour 2
 • Shahram Yazdani 3
 • Maryam Safarnavadeh 4
1 Professor of Endodontics, Dental Research Center, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry,ُ Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehtan, Iran.
3 Professor and Director of Educational Development Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Ministry of Health and Medical Education
چکیده [English]

Background and Objective: Improving educational quality is considered as one

of the priorities of higher educational system. From this point of view, ranking of

dental schools with postgraduate courses was done to evaluate and compare

scientific level and Strengths and weaknesses of these centres.The purpose of this

study was to evaluate and design a new pattern of ranking of dental schools

according to the level of their education, research and equipment.

Methods: An expertise committee was formed and ranking design was performed

with brainstorming method. A representative was chosen from each specialist’s

organization for observation of dental schools and completing the questionnaires

related to educational, research and equipment’s status. Data were collected and

scores were calculated in each index. For the final analysis of the data, a

specialized-designed software for ranking purpose was used.

Results: According to Analytical Hierarchy process the considered indices in

dental schools were assessed and compared. 395 criterions were determined and

the tree diagram was created and 16 dental schools with postgraduate course were

ranked.

Conclusion: Strengths and weaknesses of education, research and equipment were

determined in postgraduate courses in each dental school and were delivered to the

university rectors as a practical pattern for improving quality and quantity of

education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ranking
 • Educational Indices
 • Dental School
 1. Ioannidis JPA, Patsopoulos NA, Kavvoura FK, et al. International ranking systems for universities and institutions: a critical appraisal. BMC Medicine. 2007:5:30.
 2. Liu NC, Cheng Y. Academic ranking of world universities, methodologies and problems. Higher Education in Europe. 2005: 30(2):1-14.
 3. Aguillo I, Bar-Ilan J, Levene M. Comparing university rankings. Scientometrics 2010:85(1):243-256.
 4. Mau- Crimmins T, Steiguer J E, Dennis D. "AHP as a means for improving public participation: A pre–post experiment with university students". Forest Policy and Economics. 2003:7:501– 514.
 5. Ishikawa M. University Rankings, Global Models and Emerging Hegemony. Critical Analysis from Japan. Journal of Studies in International Education. 2009:13(2):159- 173.
 6. Deocampo D. On using the Shanghai ranking to assess the research performance of university systems. Scientometrics. 2011: 86(1):77-92.
 7. Mohammadi A, Mojtahedzadeh R. Information bank and ranking of Iranian medical schools. Deputy education and university affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran 2001. (Persian)
 8. Mohammadi A, Mojtahedzadeh R, Motarjemi R. Information bank and ranking of Iranian medical schools.Ministry of Health and Medical Education, Deputy Education and Student Affairs, Tehran 2004. )Persian(
 9. Mohammadi A, Mojtahedzadeh R, Karimi A. Ranking the courses and universities of medical Sciences and introducing the best models in country in 1384.Teb va Tazkieh. 2007: 14(3, 4):65-73. (Persian(
 10. Mojtahedzadeh R, Mohammadi A, Karimi A. Educational ranking of medical schools of Iran: A strategy for identification of strengths and weaknesses. Hakim Research Journal. 2007: 10(3): 36-42. (Persian(
 11. Haghdoost AA, Ranjbar A, Shoghi Shafagh Aria F, et al. Ranking Universities of Medical Sciences and Health Services of Iran. Deputy Education and university affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran 2016. )Persian(
 12. Haghdoost AA, Shoghi Shafagh Aria F, Momtaz manesh N, et al. Ranking of Universities of Medical Sciences based on their educational activities: Setting Indicators. Teb va Tazkieh. 2009: 76; 65-72 )Persian(
 13. Ahmady S, Einollahi B, Akbar Lakeh M. Criteria of teaching ranking in Iran and world universities. Teb va Tazkieh 2011:22(1):9-16. )Persian(