بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی

نویسندگان

1 دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران

2 گروه علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه اصفهان- اصفهان- ایران

چکیده

زمینه و هدف: مطالعه روش های پژوهش برای شناخت علمی و بهبود کیفیت پژوهش اهمیت دارد. این مطالعه قصد دارد تا به بررسی روش های معمول پژوهش درحوزه آموزش پزشکی بپردازد تا به شناخت بهتری در باره روشهای تحقیق در این حوزه دست یابیم.روش بررسی: مطالعه به روش تحلیل محتوا بر روی 132 مقاله در 4 مجله آموزش پزشکی که طی سالهای 2010-2009 انتشاریافته انجام شد. 63 مقاله ایرانی از دو مجله آموزش در علوم پزشکی و گام های توسعه در آموزش پزشکی و69 مقاله به زبان انگلیسی از مجله های Medical Teacher, Academic Medicine به روش سرشماری انتخاب گردید . در این مقاله ها پنج حیطه شامل روش شناسی، نوع نمونه گیری، جامعه مورد مطالعه، ابزار و تحلیل آماری مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که اکثر مقاله ها با روش کمی گرایی از نوع توصیفی، مقطعی با نمونه گیری سرشماری، جامعه در دسترس، ابزار پرسش نامه و تحلیل آماری توصیفی انجام شده است.نتیجه گیری: پدیده های آموزش پزشکی دارای سطوح و مراتب گوناگونی از پیچیدگی است و برای هـر سطح و مرتبه ای ازآنها روش های پژوهشی معینی مناسب تر است. اگـر دانش آموزش پزشکی را صرفاً با پیش فرض های کمی گرایی محـدود کنیم، دچـارسطحی نگری خواهیم شد . استفاده ازرویکرد ترکیبی به منظور شناخت دقیقتر پیچیدگی های پدیده مورد مطالعه و پاسخ گویی بـه مسائل پژوهش، راه حل مناسبی به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها