تعیین میزان تحقق اهداف برنامه تحول نظام اداری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

نویسندگان

1 گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 گروه آمار دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف: افزایش هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی، رکود اقتصادی و تغییرات مشهود در ارزشهای اجتماعی، اکثر دولتها را مجبور به بازنگری در سیستم های بهداشتی و درمانی و یافتن رویکردهای جدید در تامین مالی، سازماندهی و ارائه خدمات تندرستی کرده است. تحول نظام اداری یکی از مهمترین برنامه های جمهوری اسلامی ایران است. در سالهای اخیر دانشگاههای علوم پزشکی کشور اقداماتی در جهت اجرای این برنامه تحول انجام داده اند. هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان دستیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به اهداف برنامه تحول نظام اداری بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی مقطعی بود که در سال 1386 انجام گرقت. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و بررسی مستندات عملکرد دانشگاهها جمع آوری گردیده و در جداولی شامل 180 شاخص در دو بخش ارزیابی عملکرد عمومی و اختصاصی برنامه تحول اداری ارزشگذاری و با استفاده از روشهای آماری تحلیل گردید. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش میانگین امتیاز عملکرد دانشگاهها در اجرای برنامه تحول اداری 38/66درصد است که در سطح متوسط قرار دارد. نتیجه گیری: با وجود عدم توفیق کامل این دانشگاهها در دستیابی به اهداف برنامه تحول اداری، عملکرد آنها مشابه میانگین کشوری سایر دستگاههای اجرایی است. با توجه به استمرار برنامه تحول اداری در سالهای آتی، تحقق کامل اهداف این برنامه مستلزم تلاش بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی کشور و حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تامین امکانات و اعتبار لازم خواهد بود.