تحلیل هزینه در کانون های هزینه یک بیمارستان آموزشی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مدیران بیمارستان ها باید در اندیشه دستیابی به فرایندهایی باشند که تصویر روشنی از رفتار اقتصادی-مالی بیمارستان تحت نظارتشان برای بقا در محیط های رقابتی و پویا ارایه دهد. هدف این مطالعه تحلیل هزینه، خدمت، شناسایی کانون های دارای سوددهی یا ضرردهی عملیاتی و تعیین حجم خدمات مورد نیاز برای ارائه جهت جلوگیری از تحمیل ضرر مالی به مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینای دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود. روش بررسی: این مطالعه مقطعی در سال 1389 در مرکز آموزشی- درمانی بوعلی سینای دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. واحدهای هزینه به کانونهای خدمات نهایی، میانی؛ عمومی، و سربار فهرست بندی و در 2 طبقه خدمات مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند. اطلاعات هزینه ای از طریق برگه های بودجه ریزی عملیاتی استاندارد وزارت بهداشت جمع آوری و با روش تخصیص نزولی اقدام به تسهیم و تعیین شاخص های هزینه ای شد. موارد تشکیل دهنده در آمد عملیاتی کانون های نهایی با مطالعه تعداد 16342 پرونده بیماران بستری در مرکز در سال مورد مطالعه استخراج و نهایتا وضعیت عملکرد مالی کانون ها مشخص گردید. یافته ها: هزینه های مستقیم 38 درصد؛ و هزینه های غیر مستقیم 62 درصد کل هزینه های عملیاتی مرتبط با کانون های خدمات نهایی را تشکیل دادند. میانگین درآمد حاصل از ارایه هر واحد خدمت در کانون های نهایی مورد مطالعه 633870 ریال و میانگین هزینه کرد به ازای هر واحد خدمت 3190721 ریال برآورد گردید. به غیر از بخش های چشم، قلب 1 و قلب 2 که دارای نسبت حاشیه ایمنی بسیار ضعیف بودند بقیه بخش ها ضرر دهی عملیاتی چشمگیری داشتند. نتیجه گیری: ایجاد یک پایگاه داده های هزینه؛ نظارت صحیح، کنترل و بازیابی هزینه ها در مراکز درمانی ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها