دستمزد پزشکان در جهان ایرانی پیش از اسلام بخش اول: دستمزد پزشکان در اوستا و متون مرتبط با سنت اوستایی

نویسنده

چکیده

بررسی جنبه های خاصی از تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران به دلیل در دست نبودن منابع همواره پژوهشگران را در مضیقه قرار می دهد. تحقیق حاضر در جستجوی شناخت نظامی حقوقی از میزان دستمزد پزشکان در ایران باستان، ناگزیر از آن بوده است که به متن هایی ظاهرا نامرتبط با حوزه تاریخ علم پزشکی نیز دست یازد. این پژوهش در سه بخش پیاپی بر اساس متون دینی، متون تاریخی و سرانجام متون ادبی سعی در شناسایی چند و چون دستمزد پزشکان در جهان ایرانی پیش از اسلام دارد. در بخش اول دستمزد پزشکان در اوستا و متون مرتبط با سنت اوستایی مانند گات ها، یشت‌ها و وندیداد بررسی شده اند. در این متون دستمزد پزشکان بر اساس طبقه اجتماعی بیمار، طبقه صنفی پزشک و نوع بیماری تعیین و دستمزدها نیز غالبا به دو گروه مادی و معنوی تقسیم شده اند. دستمزدهای مادی می توانند نقدی یا جنسی باشند. دستمزدهای معنوی شامل استحقاق برای دعای خیر هستند.

کلیدواژه‌ها