اثر بخشی آوای قرآن بر کاهش میزان اضطراب زندانیان

چکیده

زمینه و هدف: اضطراب یک پدیده ی عالمگیر بشری است. برای درمان این اختلال معمولاً از روش های دارویی و روانی استفاده م یگردد. در پژوهش حاضر از اثربخشی تلاوت قرآن به عنوان یک شیوه ی روان درمانی برای کاهش اضطراب زندانیان استفاده شده است. پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح پژوهش پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. روش بررسی: جامع هی پژوهش شامل تمامی زندانیان مرد زندان مرکزی کرمانشاه می باشد که در سال 1390 بیش از یک ماه در زندان حضور داشتند و مورد آزمون اضطراب بک قرار گرفتند. از میان شرکت کنندگانی که نمر هی آ نها در آزمون اضطراب بک شدید بود 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به دو گروه مساوی مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس برای گروه مدخله 15 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه آوای قرآن پخش گردید. بعد از مداخله ی درمانی برای گروه آزمایش، هر دو گروه مورد آزمون مجدد قرار گرفتند و داد هها با استفاده از آزمون آماری t همبسته برای مقایسه ی درون گروه و t مستقل برای مقایسه ی بین دو گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که آوای قرآن باعث کاهش اضطراب در گروه مداخله گردیده است و فرضی هی پژوهش در سطح α=% 1 و با 99 % اطمینان مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی آوای قرآن باعث کاهش اضطراب زندانیان م یگردد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آوای قرآن درمان مناسبی برکاهش اضطراب زندانیان می باشد

کلیدواژه‌ها