بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 1390

چکیده

زمینه و هدف: یکی از نهادهای مهم اجتماعی که مورد توجه علمای مذهبی، اخلاقی و صاحب نظران تعلیم و تربیت، جامعه شناسی و روان شناسی قرار گرفته، نهاد خانواده می باشد. شناخت عواملی که سبب قوام و استحکام این نهاد اجتماعی م یگردد، می تواند گام مفیدی در راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعه باشد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد. روش بررسی: این مطالعه یک بررسی تحلیلی- مقطعی می باشد که بر روی یک نمون هی تصادفی 384 نفری از پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است. ابزار جمع آوری داد هها پرسش نامه های دموگرافیک، نگرش مذهبی و عملکرد خانواده بود. داده ها با استفاده از آماره های توصیفی، آزمون های آماری تی تست، آنالیز واریانس، رگرسیون و همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان میزان همبستگی بین نمرات عملکرد خانواده و نگرش مذهبی نمون هها 27 / 0 - بوده است و این ضریب در سطح خطای کمتر از 001 / 0 معنادار بود ) 001 / r =- 0/27 , p

کلیدواژه‌ها