میزان رضایت مندی بیماران سالمند بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان های عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388

چکیده

زمینه و هدف: پدیده ی سالمندی به عنوان یکی از مهم ترین چال شها برای جامعه و سیستم مراقبت های بهداشتی مطرح می باشد و رضایت بیماران سالمند در موفقیت فرآیند مراقبت بهداشتی و درمانی نقش مهمی ایفا م یکند. این تحقیق به بررسی میزان رضایتمندی بیماران سالمند بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان های عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 پرداخت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی تعداد 100 نفر بیمار سالمند بستری در بخ شهای بستری مراکز درمانی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جم عآوری اطلاعات از پرسش نامه ی رضایتمندی بیمار سالمند که بر اساس پرسش نامه ی رضایتمندی بیمار PSQ II طراحی شده و پس از ترجمه و بومی سازی بر اساس نیازهای مراقبتی بیماران سالمند سؤالاتی به آن افزوده یا از آن کاسته شده، استفاده گردید. یافته ها: میانگین نمره ی رضایت کلی از بیمارستان های عمومی شهر اصفهان 4/ 56 درصد بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان م یدهد که نمره ی رضایتمندی در ابعاد مختلف با ی کدیگر رابط هی مستقیم دارد، به جز در بُعد مالی که با هیچ یک از ابعاد دیگر ارتباط ندارد. در کل میانگین نمره ی رضایتمندی بیماران از بُعد کیفیت تخصصی ) 7/ 59 درصد( و رفتار بین فردی ) 9/ 60 درصد( بیش از سایر ابعاد بوده است و در بُعد نحوه ی ارتباطات، این نمره کمتر از همه ی ابعاد دیگر بوده است ) 7/ 48 (. نتیجه گیری: با توجه به سطح پا یین رضایتمندی در بُعد نحوه ی ارتباطات، به نظر می آید که مسؤولین و کادر درمانی می بایست در نظر داشته باشند که توجه به خواسته ی بیمار مبنی بر داشتن اطلاعات بیش تر پیرامون بیماری خود می تواند تأثیر به سزایی در افزایش رضایت او داشته باشد

کلیدواژه‌ها