ارزیابی عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با استفاده از مدل سیپ

چکیده

زمینه و هدف: استقرار نظام پیشنهادها شناخته ترین ابزار جهت تغ ییر شرایط کار و ایجاد زمینه ی مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد. در این پژوهش عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل سیپ ارزیابی شده است. روش بررسی: مطالعه ی توصیفی حاضر به صورت مقطعی انجام شد. کلیه ی اعضای شورای سیاست گذاری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعضای شورای تخصصی و عمومی دانشگاه مورد مطالعه ، جامعه ی آماری پژوهش را تش یکل دادند که با توجه به بررسی کل آن، نمون هگیری انجام نگردید. ابزار جم عآوری داد هها پرسش نامه ی محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر اساتید و پایایی نیز با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ تأ یید شد. تحلیل داده ها با استفاده از بسته ی آماری SPSS ویرایش 16 انجام گرفت. یافته ها: میانگین امتیاز عملکرد نظام مورد مطالعه 8/ 14 ± 47 / 50 به دست آمد. در مقایسه ی میانگین امتیاز ابعاد چهارگان هی مدل سیپ، ابعاد درو نداد و پیش زمینه به ترتیب بیش ترین و کم ترین میانگین امتیاز را داشتند. نتیجه گیری: به منظور افزایش میزان مشارکت کارکنان، راهکارهای تهیه و طراحی برنام ههای اعطای پاداش، تلاش در جهت تسریع و تسهیل پرداخت به کارکنان و اطلا عرسانی درخصوص روند اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، توصیه م یگردد.

کلیدواژه‌ها