تهدیدات آشکار مؤثر بر خطاهای پزشکی در بیمارستا نهای دولتی استان تهران

چکیده

زمینه و هدف: ایمنی بیمار یک مسأل هی مدیریتی است. امروزه مدیریت خطر بالینی، بخش مهمی از مدیریت بیمارستان می باشد. هدف از مطالعه ی حاضر تعیین تهدیدات آشکار مؤثر بر خطاهای پزشکی برای بیمارستان های دولتی استان تهران بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلی هی صاحبان فرآیند )تیم های 12 نفره( بیمارستان های دولتی استان تهران بود. حجم نمونه 396 نفر بود که به شیوه ی نمون هگیری طبقه ای انتخاب شدند. از پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته ی خود ایفا برای جم عآوری داد هها استفاده شد. داد هها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS17 با روش «تحلیل عاملی » تحلیل گردید. یافته ها: در این پژوهش 4 تهدید آشکار بر خطاهای پزشکی در بیمارستان های دولتی استان تهران، مؤثر شناخته شد که درمجموع 45 / 14 % واریانس کل داده ها را تبیین می نمود. بیش ترین قدرت تبیین واریانس کل داد هها مربوط به فرد ارائه دهنده ی خدمت 81 / 7 % و کم ترین آن مربوط به محیط کار 81 / 1 % بود. نتیجه گیری: با طراحی و اجرای یک نظام اثربخش جهت مدیریت تهدیدات آشکار شناسایی شده توسط صاحبان فرآیند در بیمارستان های دولتی به ویژه در حوزه ی تهدید «فرد ارائه دهنده ی خدمت » م یتوان انتظار داشت که این مراکز به عنوان مراکز قابل اطمینان و ایمن تلقی شوند

کلیدواژه‌ها