بیمار یهای چشم در اشعار شاعران قرون ششم و هفتم هجری قمری (انوری، خاقانی، نظامی، سعدی و مولوی)

چکیده

همزمان با نضج و شک لگیری دانش پزشکی در ایران و همگام با کوشش علما و دانشمندانی نظیر ابوعلی سینا ، سید اسمعیل جرجانی، امام فخر رازی که امروزه سهم بسزایی در رشد و گسترش این علم به خود اختصاص داده اند، در عرصه ی شاعری نیز برخی شاعران به علم طب به عنوان یکی از فروع علوم طبیعی توجه خاص نموده، ضمن مطالعه ی مبانی و مقدمات آن، به بیان نکات ارزشمندی در خصوص بیمار یها و خواص گیاهان دارویی پرداخته اند. بدون تردید، بررسی آثار این شاعران حکیم و تعمق در آن ها، می تواند افزوده بر این که خواننده را با برخی بیمار یها به شکل دیرینه اش آشنا سازد، افق تاز های را در شناخت مبانی این علم، بر پژوهندگان بگشاید. بنا براین، در این جستار به بررسی برخی بیماری های رایج چشم در اشعار انوری، خاقانی، نظامی، سعدی و مولوی خواهیم پرداخت.