ارزیابی وضعیت قطب های علوم پزشکی در ایران

چکیده

ارزیابی قطب های علمی یکی از اهداف محوری در مدیریت دانش است. ارزیابی این نهاد ها موجب میشود تا ذینفعان هر موسسه علمی از میزان ارتقاء واستقرار کیفیت فعالیت های علمی آگاه شوند و از بازخوردهای ارزشیابی برای برنامه ریزی پویا و توسعه فعالیت های علمی بهره ببرند. علی رغم چنین اهمیتی تا کنون روش های کارآمد جهت شناسایی و ارزیابی کارکرد این نهاد های علمی به خوبی شناخته و معرفی نشده اند. از این رو در سال1388 معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف دستیابی به ابزار ارزشیابی مناسب و ارائه تصویری از عملکرد قطب های علمی علوم پزشکی ، ارزیابی این نهادها را سفارش داد. این ارزیابی با استفاده از ابزار محقق ساخته و بر اساس شاخص های «درونداد»، «فرآیند» و «برونداد آموزشی، پژوهشی، فناوری و خدمات» انجام شد. مقاله حاضر یافته های حاصل از مطالعه پیش گفت را ارائه می کند. یافته ها حاکی از آن است که 7/85% از نهادهای مورد بررسی در تهران مستقر بوده اند. از مجموع قطب های علمی مورد بررسی 6/66% برنامه استراتژیک مدون داشتند. گزارش ارزشیابی برنامه استراتژیک توسط هیچ قطبی ارائه نشد. فعالیت این نهادها به طور عمده متکی بر منابع دولتی بود. به نحوی که بیش از 50% از این نهادهای علمی گزارشی مبنی بر تامین منابع مالی از سازمان های خیریه، سازمان های غیر دولتی، سازمان های خصوصی و نیز منابع خارج از کشور نداشتند. در حیطه ظرفیت سازی بالاترین میانه امتیاز 5/ 7 و مربوط به وجود ساختار مناسب جهت ارتباطات علمی بین المللی بود. در زمینه پروژه های تقاضا محور، مشارکت علمی با موسسات خارج از کشور و بازنگری برنامه های درسی 50% از قطب های مورد بررسی غیر فعال بودند. سهم عمده برون داد این موسسات مقالات علمی نمایه شده بود و گزارشی مبنی بر دستاورد علمی منجر به ارائه خدمات در عرصه سلامت ارائه نشد. مغایرت وضعیت فعلی عملکرد قطب های علمی با این مأموریت اصلی در وضعیت امتیاز آن ها منعکس شده است. وجود چنین تناقضی در تجربیات سایر کشورها نیز گزارش شده است. لیکن آینده نگری دانشگاه های غربی موجب شد که آن ها متوجه این موضوع باشند که اگر نیازهای اقتصادی، اجتماعی جامعه را مد نظر قرار ندهند آینده را از دست خواهند داد و پس از یک دوره ناگزیر از تغییر رویه شدند، یکی از مزیت های کشورهای در حال توسعه مانند ایران امکان درس آموزی از چنین تجربیاتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Medical Excellence Centers in Iran

چکیده [English]

Abstract: The assessment of scientific excellence is taking on increasing importance in the development of research policies. Evaluation of Medical Excellence Centers makes it possible for stakeholders to promote and establish the quality of scientific activities. Despite such importance, efficient methods to identify and evaluate the function of these scientific institutions, is not well known. Thus in 2009 the Ministry of Health and Medical Education Deputy for Medical Education ordered the design of appropriate assessment and evaluation tools. The goal of this activity was to implement an assessment system for centers of excellence and find a true understanding of their performance. The evaluation was performed using the tools and indicators based on a systematic approach for evaluating input, process and output . This present study reports the findings of this evaluation. The findings suggest that 85.7% of the institutions studied have been stationed in Tehran. From total scientific institutions assessed 66.6% had a documented strategic plan. Although the evaluation report of these strategic plans were not provided by any of excellence centers. These institutions mainly relied on government resources for their activities. Over 50% of academic institutions had no report of financing from charity organizations, NGOs, private organizations and overseas sources. In the area of capacity building the highest median score was 7.5, and related to the existence of proper structure for international scientific communication. Fifty percent of the centers had no demand oriented projects and no partnerships with other academic institutions abroad. The main output of these institutions was indexed scientific articles. No report based on the academic achievement which leads to health services in the field was provided by these institutes. Based on the finding of this evaluation center of excellences&apos scientific performance is contrary to the main mission of these centers. Predicting the future by western universities led them to realize that if they did not change their strategies their will not succeed. For developing countries such as Iran learning from this experience is an opportunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic excellence
  • Medical
  • Education