نیاز به مراقبت های مذهبی در بیماران بستری

چکیده

مقدمه: فرامین مذهبی و دینی در بهبود وتوانمد سازی بیماران نقش موثری دارد و باعث می شود که بیمار سلامتی خود را زودتر بدست آورد . اضطراب ناشی از جدا شدن فرد از فرامین مذهبی علاوه بر تاثیر منفی بر سیر بهبود بیماری و طولانی شدن اقامت در بیمارستان ، باعث ایجاد عوارض روانی نامطلوب در فرد می شود . پژوهش حاضر با هدف سنجش نیاز مراقبت های مذهبی در بیماران طراحی شده است . مواد و روش ها:پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد. نمونه های مورد پژوهش شامل ده درصد از بیمارانی هستندکه به هر دلیل در زمان انجام طرح در یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک بستری بصورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند . پس از اخذ رضایت نامه کتبی ، پرسشنامه مربوطه جهت تکمیل در اختیار آنها قرار داده شد. در نهایت داده ها جمع آوری و تجزیه و تحلیل نتایج از طریق نرم افزار آماری spss ، انجام گرفت. یافته ها:اکثر افراد مورد مطالعه مونث ، بی سواد وساکن شهر اراک بودند. حد اکثر و حد اقل سن آنها 90و12سال بود . میانگین سنی آنها نیز 44 سال بود . آزمون های کای اسکویر و آنالیز واریانس یک طرفه در تمامی ابعاد نیاز های مذهبی ارتباط آماری معنی داری را نشان داد (05/0p < ). نتیجه گیری:با توجه به نتایج پژوهش حاضر ، انجام مراقبت های مذهبی از نظر بیماران بسیار مهم و ضروری است . در نتیجه توصیه می شود مسئولین وبرنامه ریزان انجام مراقبت های مذهبی را بعنوان بخشی از مراقبت های جامع بیمارستانی محسوب نمایند.

کلیدواژه‌ها