نیاز به مراقبت های مذهبی در بیماران بستری

چکیده

مقدمه: فرامین مذهبی و دینی در بهبود وتوانمد سازی بیماران نقش موثری دارد و باعث می شود که بیمار سلامتی خود را زودتر بدست آورد . اضطراب ناشی از جدا شدن فرد از فرامین مذهبی علاوه بر تاثیر منفی بر سیر بهبود بیماری و طولانی شدن اقامت در بیمارستان ، باعث ایجاد عوارض روانی نامطلوب در فرد می شود . پژوهش حاضر با هدف سنجش نیاز مراقبت های مذهبی در بیماران طراحی شده است . مواد و روش ها:پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد. نمونه های مورد پژوهش شامل ده درصد از بیمارانی هستندکه به هر دلیل در زمان انجام طرح در یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک بستری بصورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند . پس از اخذ رضایت نامه کتبی ، پرسشنامه مربوطه جهت تکمیل در اختیار آنها قرار داده شد. در نهایت داده ها جمع آوری و تجزیه و تحلیل نتایج از طریق نرم افزار آماری spss ، انجام گرفت. یافته ها:اکثر افراد مورد مطالعه مونث ، بی سواد وساکن شهر اراک بودند. حد اکثر و حد اقل سن آنها 90و12سال بود . میانگین سنی آنها نیز 44 سال بود . آزمون های کای اسکویر و آنالیز واریانس یک طرفه در تمامی ابعاد نیاز های مذهبی ارتباط آماری معنی داری را نشان داد (05/0p < ). نتیجه گیری:با توجه به نتایج پژوهش حاضر ، انجام مراقبت های مذهبی از نظر بیماران بسیار مهم و ضروری است . در نتیجه توصیه می شود مسئولین وبرنامه ریزان انجام مراقبت های مذهبی را بعنوان بخشی از مراقبت های جامع بیمارستانی محسوب نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of religion needs of patients in hospital

چکیده [English]

Background and objective:Religious orders have effective role in empowering the patients and cause the patient to reach to this healthy state sooner. The anxiety caused by the separation of individual religious orders also has negative effects on the course of disease, prolongs the hospital say and causes adverse psychological effects on a person .The present study measured the need for religious care among patients. Methods:A cross - sectional study was performed. Samples of the study consisted of ten percent of patients hospitalized for any reason at the time of implementation in teaching hospitals and medical university hospitals. The relevant questionnaire was provided after obtaining consent to it from patients. Finally, data collection and analysis was performed using statistical software SPSS. Results:Most patients were female, low educated and lived in a city the maximum and the minimum age were 90 and 12 years respectively with the mean age of 44 years. Chi-square test and one-way ANOVA showed statistically significant differences in all aspects of religious behavior (p < 0/05).Conclusion:Considering the results of this study, the religious care of patients is a necessary aspect of hospital care. As a result, hospital officials are recommended to implement programs for performing religious duties as part of a comprehensive care program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nursing
  • patients
  • Hospital
  • Religion
  • care