بررسی فقهی- حقوقی دلایل محرمانگی مدارک پزشکی

چکیده

پروندۀ بیمار و یا مدارک پزشکی او از جهت فیزیکی، جزء مایملک و دارایی بیمارستان یا مؤسسه بهداشتی- درمانی است، ولی از جهت محتوای اطلاعات، مایملک بیمار است. استفاده از این اطلاعات بدون رضایت بیمار- مگر برای ادامه درمان وی یا تحقیقات پزشکی و در مواردی که قانون اجازه می دهد- مجاز نیست؛ همچنین باید بیماران مطمئن باشند که اطلاعات درون پروندۀ آنها بدون اجازه خودشان، در اختیار هیچ کس- غیر از کادر بهداشتی، درمانی و مراجع قضایی- قرار نخواهد گرفت. هدف از پژوهش حاضر، یافتن پاسخ مناسب در خصوص محرمانگی مدارک پزشکی، جهت دفاع از حقوق بیمار است، که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، انجام پذیرفته است. مشخص شد آیات و روایات بسیاری بر این موضوع، به صورت عام دلالت دارند، همچنین اهمّ آراء فقهاء و حقوقدانان نشان می دهد که به دنبال نقض محرمانگی مدارک پزشکی، مسئولیت پزشکی شکل می گیرد. از سوی دیگر، مدارک پزشکی قابل امحاء(نابودی) می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The jurisprudential and legal nature of privacy in medical records

چکیده [English]

The patients&apos file or his/her medical records are physically an inseparable property of a hospital or a health care institution but content-wise, they belong to the patient. Using this information without the patients&apos consent is not permissible unless for medical research or for the continuation of patients&apos treatment and in cases where the law permits. Furthermore, patients should be assured that the contents of their files are not disclosed to anyone without their written permission, except for the health care personnel or legal authorities. The purpose of the present study is to find a suitable answer in regard to the jurisprudential and legal nature of privacy in medical records in order to defend the patients&apos rights, which has been carried out by the descriptive - analysis method, relying on jurisprudential and legal references. It was revealed that many verses and hadiths refer to this issue in generality. Moreover, the majority of jurists&apos and lawyers&apos ideas indicate that pursuant to violation of privacy of medical records, medical responsibility is formed. On the other hand, medical records can be destroyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Records
  • Jurisprudential
  • Privacy
  • Legal