نگاهی نقادانه به اثرات فلسفه لیبرالیسم در پرستاری

چکیده

لیبرالیسم به عنوان فلسفه حاکم بر غرب بر روی حرفه پرستاری نیز مانند دیگر شئون زندگی جوامع غربی بیشترین تاثیر را داشته است. اگر چه شاید مستقیما از فلسفه لیبرالیسم در تئوری های پرستاری نام برده نشده است، ولی فلسفه های بوجود آمده از آن مانند فمنیسم و پراگماتیسم تاثیر غیر قابل انکاری در پرستاری دارند. اصولی مانند منحصر بفردی و مساوات بشر که در ابتدا جزئی جدایی ناپذیر از پرستاری بنظر می رسیدند در حال حاضر برای پرستاری دردسر ساز شده اند . توجه به اقتصاد بازار آزاد در پرستاری و آزادی فردی و تقدم آن بر مصلحت جامعه سبب شده تا جوامع غربی عملا برای انسان های با ضریب هوشی کم و حتی متوسط دیگر جایی برای زندگی مطلوب نباشد .در حرفه پرستاری برای ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی با بحرانی روبرو شده ایم که چگونه می توان بر اساس اصل فرد گرایی به سلامت جامعه دست یافت، در حالیکه باید مصلحت فرد را بر جمع مقدم دانست .این همه تناقض در اصول لیبرالیسم در پرستاری برای مجریان حرفه گیج کننده شده است و آنان را به فکر طراحی و معماری بنای جدیدی انداخته است. حال زمان آنست تا با طراحی بنایی زیبا بر اساس اصول تشیع و اسلامی چشم جهانیان را به سوی این دین الهی و معرفت بی انتها که مستقیما از جانب خداوند به ما ارزانی شده است باز کنیم و با شناخت دقیق و واقعی پرستاری در اسلام بتوانیم به حرفه پرستاری شکل و معماری جدیدی بدهیم.هر چند ممکن است در بعد عملکرد شباهت های زیادی در پرستاری بر اساس ایدئولوژی لیبرالیسمی و اسلامی دیده شود اما مسلما تفاوتهای آشکاری نیز دیده خواهد شد.