بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87

چکیده

زمینه و هدف: روانشناسان مشاهده کرده اند که حداقل در دوران دانشجویی، آنچه بیشترین تاثیر را بر وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد، مهارتهای عمومی مطالعه، یادگیری درسی و یادآوری مطالب آموخته شده است و یکی از مهم ترین دلایلی که دانشجویان از تلاش خود نتیجه مطلوبی نمی گیرند، نداشتن مهارتهای مطالعه است. این تحقیق با هدف بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88- 1387 انجام گرفت. روش بررسی:در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 190 نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-1387 مورد پژوهش قرار گرفتند، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود؛ که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهشی با کمک نرم افزار SPSS و بصورت توزیع فراوانی نسبی توصیف گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که دانشجویان آگاهی کافی از مهارتهای مطالعه ندارند. بیشترین مشکل دانشجویان در زمینه به خاطر سپاری و یادآوری مطالب، تمرکز حواس و مدیریت زمان می باشد. همچنین دانشجویان بر مرور و دوره مطالب خوانده شده اصرار ندارند. 58% دانشجویان، با روش مطالعه فعلی خود، بازدهی دارند اما 38% دانشجویان با روش مطالعه فعلی خود احساس بازدهی کافی ندارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق، می توان گفت که شیوه مطالعه و منابع مطالعه دانشجویان از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست که لزوم برنامه ریزی جهت آموزش و راهنمایی دانشجویان را مشخص می سازد. همچنین آموزش مهارت‌ها و عادات صحیح مطالعه بصورت واحد درسی یا برگزاری کارگاه می‌تواند در یادگیری بهتر متون درسی دانشجویان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها