بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87

چکیده

زمینه و هدف: روانشناسان مشاهده کرده اند که حداقل در دوران دانشجویی، آنچه بیشترین تاثیر را بر وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد، مهارتهای عمومی مطالعه، یادگیری درسی و یادآوری مطالب آموخته شده است و یکی از مهم ترین دلایلی که دانشجویان از تلاش خود نتیجه مطلوبی نمی گیرند، نداشتن مهارتهای مطالعه است. این تحقیق با هدف بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88- 1387 انجام گرفت. روش بررسی:در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 190 نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-1387 مورد پژوهش قرار گرفتند، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود؛ که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهشی با کمک نرم افزار SPSS و بصورت توزیع فراوانی نسبی توصیف گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که دانشجویان آگاهی کافی از مهارتهای مطالعه ندارند. بیشترین مشکل دانشجویان در زمینه به خاطر سپاری و یادآوری مطالب، تمرکز حواس و مدیریت زمان می باشد. همچنین دانشجویان بر مرور و دوره مطالب خوانده شده اصرار ندارند. 58% دانشجویان، با روش مطالعه فعلی خود، بازدهی دارند اما 38% دانشجویان با روش مطالعه فعلی خود احساس بازدهی کافی ندارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق، می توان گفت که شیوه مطالعه و منابع مطالعه دانشجویان از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست که لزوم برنامه ریزی جهت آموزش و راهنمایی دانشجویان را مشخص می سازد. همچنین آموزش مهارت‌ها و عادات صحیح مطالعه بصورت واحد درسی یا برگزاری کارگاه می‌تواند در یادگیری بهتر متون درسی دانشجویان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Study Skills among Student of Mashhad Dental School in Academic Year 2008-2009

چکیده [English]

Background and objective: Psychologists have observed that during the student career what have the most effect on academic performance status are the general study skills. One important reason that some students do not achieve desired results from their efforts is lack of study skills. It is useful for education managers to have information about student&aposs capabilities. The purpose of this research was to evaluate study skills among students of Mashhad Dental School in the academic year of 2008-2009.Methods: One hundred and ninety students from Mashhad Dental School participated in this cross sectional descriptive study. A questionnaire which proved to be valid and reliable was used for data collection. Data were analyzed with SPSS software and described with descriptive statistics.Results:Our research findings showed that students do not have enough knowledge of study skills. The greatest shortcomings were in the fields of reminding and remembering the subjects, concentration and time management. Study resources of most students for final examination were fascicles and during the semester were textbooks. The students also do not insist on review of learned contents. 58% of students had efficient methods, but 38% did not have a good efficient method.Conclusion:The students&apos resources and techniques of studying lack the desired quality. This should be considered by education department officials. It is essential to schedule training programs for students to enhance their study skills. Teaching these skills and improving study habits by carrying out relevant workshops for first-year students can help to improve their learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical
  • Student
  • Academic performance
  • Study Skills