بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388

چکیده

مقدمه: اختلالات روانی از بیماری هایی هستند که جوامع امروزی با آن موجه اند و افسردگی از شایع ترین انواع این اختلالات بوی‍ژه در میان جوانان است. با توجه به نقش مثبت عبادت و نیایش بر جنبه های مختلف زندگی انسان که در بسیاری مطالعات به آن اشاره شده است، این پژوهش با هدف تعیین نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بود. جامعه پژوهش دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که از بین آنها 400 نفر بصورت تصادفی و به تناسب تعداد دانشجو در هر رشته انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسش نامه، یک پرسش نامه محقق ساخته جهت تعیین نگرش و عملکرد نسبت به نماز و پرسش نامه بک جهت تعیین میزان افسردگی واحدها بود.داده هابااستفاده ازآمارتوصیفی وتحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: 5/37% از واحدهای مورد مطالعه دارای درجاتی از افسردگی (خفیف تا شدید) بودند. از نظر نگرش نسبت به نماز 71% دارای نگرش مثبت و از نظر عملکرد 5/29% دارای عملکرد خوب و بقیه عملکرد ا متوسط تا ضعیف داشتند. بین نگرش نسبت به نماز و افسردگی ارتباط معنی دار وجود داشت (03/0=p) و با نگرش مثبت میزان افسردگی کمتر بود. با بهتر شدن عملکرد نسبت به نماز شیوع افسردگی نیز کمتر بود اما تفاوت معنی دار نبود. نتیجه گیری: با توجه به شیوع نسبتاً بالای افسردگی در دانشجویان مورد مطالعه و اثرات مثبت نماز در کاهش شیوع و شدت آن لازم است علاوه بر بررسی علل و عوامل موثر در ایجاد افسردگی بین دانشجویان ، تمهیداتی را برای ترویج و تقویت انجام این فرضیه دینی فراهم نموده و توجه بیشتری به سلامت روان این قشر نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of relationship between attitude and practice toward prayer and depression in students of Kurdistan University of Medical Sciences

چکیده [English]

Background and objective: Mental disorders are more prevalent in modern societies and among them depression is one of the most common disorders particularly among young people. This study was done to determine the relationship betweenattitude and practice toward prayer and depression in students of Kurdistan University of Medical Sciences. methods: This is a descriptive - analytic study. The study sample consisted of 400 students of Kurdistan University of Medical Sciences who were selected through stratified random sampling method. The data were collected by 2 questionnaires, one that contained questions related to attitude and practice toward prayer and another wasBeck depression test. Results: 37.5% of students had depression (mild to severe). 71% had positive attitude and 29.5% had good practicetoward prayer. There was significant relationship between attitude toward prayer and lack of depression (p=0.03), so that depression average ranking was lower in those who had positive attitude toward prayer. With higher mean scores of practice toward prayer depression rates were lower but the difference was not significant. Conclusion: The depression rate is high among students. Prayer shows promising results in decreasing the prevalence and severity of depression. Exploring the risk factors of depression among university students and promotingthe prayer and religious duties are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prayer
  • depression
  • Medical Science
  • Students
  • Attitude
  • Practice
  • Kordestan