مدل ارزیابی قطب های علوم پزشکی کشور

چکیده

قطب های علمی طی دهه های گذشته همواره در پی دستیابی به آخرین یافته ها واعتلای موقعیت علمی، گسترش مرزهای دانش، تربیت نیروی پژوهشگر، ایجاد محیطی پویا و مولد و ارتقاء ارتباطات علمی وموثر بین المللی بوده اند. در ایران نیز از سال 1379 قطب های علمی بعنوان نهادهای عالی مولد علم به ساختار علمی پژوهشی کشور پیوستند. بدون تردید ارزشیابی عملکرد نهادهای جدید التاسیس از تکالیف مدیریت ارشد علمی کشور بوده و نتایج آن به درک بهتر و شناخت هر چه بیشتر فعالیت این نهادها می انجامد. ارزیابی قطب ها موجب میشود تا ذینفعان به میزان ارتقاء واستقرار کیفیت در فعالیت های علمی قطب آگاه شوند و از بازخوردهای آن برای برنامه ریزی پویا و توسعه فعالیت های علمی بهره ببرند. در راستای انجام چنین تکلیفی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال 1388 طراحی ارزشیابی قطبهای علمی کشور را در دستور کار خود قرار داد. این مقاله با هدف ارائه چگونگی طراحی و بکارگیری ابزار و نیز محتوی ارزشیابی قطب های علمی کشور بر اساس شاخص های «درونداد»، «فرآیند» و «برونداد آموزشی، پژوهشی، فناوری و خدمات» تدوین شده است. این ارزشیابی ازاین نظر که به تمام جنبه های مدیریت از قبیل تامین و تربیت نیروی انسانی، تامین منابع مالی ، فراهم آوری تجهیزات ، فرایند های توانمند سازی و تولید علم و بالاخره برونداد ها در عرصه آموزش ، تحقیق ، صنعت و خدمت توجه داشته است، نوعی ارزشیابی جامع تلقی میشود. این روش به قطب های علمی اجازه بدهد تا توان خود را نسبت به حداکثر توان در حیطه هایی که برای آن حداکثر امتیاز منظور شده است ارزشیابی نمایند و در جهت تکمیل امتیاز حیطه مربوطه در صورت نداشتن امتیاز کافی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Excellence assessment model for Iranian medical centers

چکیده [English]

Medical excellence centers have consistently sought to improve scientific status, expand the knowledge base, increase the number of expert researchers, create a dynamic environment, and promote a productive and effective international scientific network during the past several decades. In Iran since 1379, medical excellence centers joined the research structure as the highest scientific institutions. The senior management of the higher education system in the country is responsible for evaluation of these newly established scientific institutions. Assessment of these centers shows the quality their activities, which can contribute to quality improvement through dynamic feedback for the planning and activity development. In order to perform this assessment the Iranian Ministry of Health and Medical Education as an important part of higher education system designed a model of assessment and put it on its agenda in 2010. This article aims to describe the process of developing the tools for needed for this evaluation. The evaluation criteria has been developed based on “input”, “process” and “educational, research, and services outcome” indexes. This evaluation has been considered as a comprehensive one because of including all aspects of management such as supply and training human resources, financing, providing equipment, process of empowerment and knowledge production as well as output in the field of education, research, industry and services. This scientific approach to the assessment of excellence centers makes them capable of being aware of their strengths and the assessment of excellence centers makes them capable of being aware of their strengths and weaknesses. As a result, they can improve their scientific capacity and activities.