پیشینه ی مدرسه ی گندی شاپور، مهم ترین مرکز پزشکی در دوره باستان

چکیده

ایران کشوری با تمدنی کهنسال است که در دوره های ویژه ای از تاریخ خود شاهد شکوفایی دانش پزشکی بوده است . برای نمونه، یکی از دورانهای بالندگی پزشکی در ایران، دوره ساسانیان (226-625 م) بوده است. در آن دوران، شهر گندی شاپور واقع در جنوب شرقی ایران، نزدیکی شوش در استان خوزستان کنونی، از مراکز عمده علمی - فرهنگی بوده و شهر مزبور که در سده ی سوم میلادی بازسازی گردیده بود ، به زودی به مهمترین مرکز علمی دوران باستان تبدیل شد. درمدرسه گندی شاپور ، پزشکانی از ملیتهای مختلف در آن حضور داشتند . این مدرسه بعدها تاثیر عمده ای بر گسترش پزشکی در دوره اسلامی باقی گذاشت .در مدرسه گندی شاپور، میراث پزشکی ایران ، یونان و هند حفظ شد و گسترش یافت و پس از آن به سرزمینهای اسلامی و سپس به غرب راه یافت. بیمارستان گندی شاپور نیز به عنوان الگویی برای تاسیس بیمارستانها ، در سرزمین های اسلامی مورد استفاده قرار گرفت.آنچه در این نوشتار ارائه شده پیشینه ی مختصری از مدرسه گندی شاپور و تاثیر آن بر گسترش دانش پزشکی در دوره باستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gondishapur School of Medicine: the most significant medical center in antiquity

چکیده [English]

Iran has a rich civilization and a long history, during which medical sciences flourished at spe-cific periods. For instance, medicine blossomed in Sassanid’s era (226 – 652 AD). One of the most remarkable cultural and scientific centers of Sassanid’s era was the city of Gondishapur located in Shah-Abad near Susa, Khuzestan province, south-west of Iran. The city was rebuilt in the third century AD, whereupon it soon became the most important scientific center of the ancient world. Gondishapur Medical School was a renowned cosmopolitan insti-tution and had a crucial impact upon further development of medicine in Islamic era. At this school, the Greek, Persian, and Indian medical heritage was conserved, developed, and then transferred to the Islamic world and subsequently to the West. Gondishapur hospital was also an excellent model for establishment of hospitals particularly in the Islamic countries. Presented here is a brief account of the foundation of Gondishapur School of Medicine and its role in promoting medical science in antiquity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicine
  • History
  • Iran