بررسی میزان رابطه سلامت روان با فرسودگی شغلی در کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: وضعیت سلامت روانی کارکنان دولت به جهت ارتقاء و ارتباط آن با میزان فرسودگی شغلی جهت کاهش موارد آسیب زا مورد توجه مسولین ذیربط قرار گرفته است. روش بررسی: این تحقیق به روش همبستگی- همخوانی به بررسی وضعیت سلامت روانی و میزان ارتباط آن با فرسودگی شغلی در بین کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر روی 384 نفر و با توجه به تناسب جنسیت کارکنان شاغل در آن وزارتخانه انجام گردید.جهت تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان از پرسشنامه سلامت روان گلد برگ که مشتمل بر 28 سوال و دارای چهار مقیاس اختلالات اضطراب و خواب، سلامت جسمانی، اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی و همچنین پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ که مشتمل بر22 سوال و در سه مولفه مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی و خستگی عاطفی می باشد استفاده گردید. یافته ها: در این مطالعه که384 شامل151 نفر مرد و 233 نفر زن از کارکنان شاغل در این وزارتخانه با سوابق و وضعیت های استخدامی متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اجرای آزمون و جمع آوری نتایج از آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین، نمودارو...) و جهت آزمون سوال های پژوهش از آمار استنباطی(t مستقل، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام به گام) استفاده شد. نتیجه گیری:1- قدرت پیش بینی اضطراب و اختلال در خواب بیشتر از افسردگی و افسردگی بیشتر از اختلال در عملکرد اجتماعی و اختلال در عملکرد اجتماعی بیشتر از علایم جسمانی می باشد.2- بین سطح سلامت روان در کارکنان زن و مرد، تفاوت معنادرای وجود ندارد.3- بین سطح فرسودگی شغلی در کارکنان زن و مرد، تفاوت معنادرای وجود ندارد.