بررسی میزان رابطه سلامت روان با فرسودگی شغلی در کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چکیده

زمینه و هدف: وضعیت سلامت روانی کارکنان دولت به جهت ارتقاء و ارتباط آن با میزان فرسودگی شغلی جهت کاهش موارد آسیب زا مورد توجه مسولین ذیربط قرار گرفته است. روش بررسی: این تحقیق به روش همبستگی- همخوانی به بررسی وضعیت سلامت روانی و میزان ارتباط آن با فرسودگی شغلی در بین کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر روی 384 نفر و با توجه به تناسب جنسیت کارکنان شاغل در آن وزارتخانه انجام گردید.جهت تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان از پرسشنامه سلامت روان گلد برگ که مشتمل بر 28 سوال و دارای چهار مقیاس اختلالات اضطراب و خواب، سلامت جسمانی، اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی و همچنین پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ که مشتمل بر22 سوال و در سه مولفه مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی و خستگی عاطفی می باشد استفاده گردید. یافته ها: در این مطالعه که384 شامل151 نفر مرد و 233 نفر زن از کارکنان شاغل در این وزارتخانه با سوابق و وضعیت های استخدامی متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اجرای آزمون و جمع آوری نتایج از آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین، نمودارو...) و جهت آزمون سوال های پژوهش از آمار استنباطی(t مستقل، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام به گام) استفاده شد. نتیجه گیری:1- قدرت پیش بینی اضطراب و اختلال در خواب بیشتر از افسردگی و افسردگی بیشتر از اختلال در عملکرد اجتماعی و اختلال در عملکرد اجتماعی بیشتر از علایم جسمانی می باشد.2- بین سطح سلامت روان در کارکنان زن و مرد، تفاوت معنادرای وجود ندارد.3- بین سطح فرسودگی شغلی در کارکنان زن و مرد، تفاوت معنادرای وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

Determination of the associated factors on the educational progress of the students of Iran University of medical sciences in 2009-10

چکیده [English]

The purpose of this research is to find the relationship between mental health and Job burnout among the Iranian Ministry of Health and Medical Education headquarters personnel.The population under study was all the working personnel in the Headquarter of above-men-tioned organization in 2007. The sample size, based on the scientific determination of sample size, was calculated to be 387 people with the layered sampling method. In collecting data two methods have been used:A) Gold burg mental health questionnaire, which includes 28 multiple-choice questions about four factors (anxiety- sleep disorder, major depression, social disorder and physical dis-order).B) Maslach job burnout questionnaire, which includes 22 multiple-choice questions about three factors (emotional fatigue, personality metamorphosis and lock of personal success).In order to analyze the discretional data the mode, mean, medium and percentage were used.We also used the statistical methods (independent groups T-test, step by step multiple variance regression) to determine the outcomes.The results indicate that:1) It will be possible to predict the occupational fatigue in the Ministry of Health and Medical Education headquarters personnel from mental health scores:It is easier to predict mental health by looking at social disorders than sleep disorder or anxiety.According to this research among the four mentioned mental health factors the prediction value of Job burnout indicators can be prioritize as follow:1- Social disorder2- Anxiety- Sleep disorder3- Physical disorder4- Major depression2) There was no significant difference in the mental health status between male and female population.3) There was no significant difference in Job burnout between male and female population.