تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88

چکیده

زمینه وهدف: پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل موثر درآن از اولویت های پژوهشگران و همچنین مدیران آموزشی دانشگاه هاست. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 می باشد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی89-1388در دانشگاه علوم پزشکی ایران با 670 نمونه انجام شد. اطلاعات لازم از طریق سیستم سما شامل اطلاعات دموگرافیک و آموزشی (معدل کل، تعداد دروس مردودی و ترم‌های مشروطی) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل از طریق آزمون های t-test، آنالیز واریانس یا شکل های ناپارامتری آن و پیشگویی معدل کل دانشگاه، دروس مردودی و ترم های مشروطی با استفاده از رگرسیون چندگانه و لجستیک در نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام شد. یافته ها: بالاترین معدل متعلق به انستیتو روانپزشکی و کمترین آن در دانشکده پزشکی بود. همچنین دانشکده پزشکی بالاترین تعداد دروس مردودی را داشت. 6/28% دانشجویان دروس مردودی و 4/8% آنها ترم مشروطی داشتند. متغیرهای تعداد دروس مردودی، تعداد ترم های مشروطی، جنس، مقطع تحصیلی، دانشکده و معدل کل به عنوان متغیرهای پیشگو برای پیشگویی معدل کل، تعداد دروس مردودی و تعداد ترم های مشروطی وارد مدل رگرسیون شدند. همچنین همین متغیرها برای پیشگویی وجود ترم های مشروطی و وجود دروس مردودی با استفاده از رگرسیون لجستیک به کار گرفته شدند. نتیجه گیری: جنس، مقطع تحصیلی و دانشکده از جمله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی می باشند. پذیرش دانشجویان تکمیلی و دختر، استفاده از سهمیه‌های بومی و ارائه امکانات رفاهی می تواند بر این پیشرفت موثر باشد. پذیرش تعداد زیاد دانشجو در مقاطع پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی نیز خود از جمله دلایل عدم موفقیت این دانشجویان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Associated factors with academic excellence among medical stu-dents of Iran University of Medical Sciences: educational year 2009-2010

چکیده [English]

Background: The educational progress of the university students and its associated factors are one of the preferred fields of study for researcher and the educational managers of the medical Universities. This study was aimed to determine the associated factors with the educational progress of the students of Iran University of Medical Sciences in 2009-10.Materials and Methods: This cross-sectional study was performed in 2009-2010 at Iran University of Medical Sciences among 670 samples. The necessary data was collected from SAMA site and the educational section of the university which included demographic and educational information (total grade point average, the number of failed courses, and failed semesters). The data was analyzed using t-test, ANOVA, non-parametric, linear and logistic regression utilizing SPSS software version 15.RESULTS: The highest mean belonged to Psychiatry Institute and the lowest to the School of Medicine. Also, the highest number of failed courses was in School of Medicine. In total 6.28% of the students had failed courses and 4.8% had failed semesters. The variables for failed courses, failed semesters total grade point average, gender, school, educational level, quota system and marital status were used as covariates for the RM with the outcome variables of total grade point average and the number failed courses and failed semesters. Also, the same variables were used for logistic regression analysis failed courses and failed semesters.CONCLUSION: The variables of gender, educational level, and school are the most important factors influencing the educational progress. Accepting more female and post-graduate students, using native quota system and providing good accommodationcan facilitate the educational progress. Accepting more medical and post-graduate students without enough facilities can lead to educational retardation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Progress
  • Student
  • Medical Sciences
  • Iran