اندازه گیری کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور: 1386

چکیده

زمینه و هدف: محدود بودن منابع سرمایه گذاری و دیر بازدهی آن در نظام سلامت و عواملی همچون هزینه گزاف احداث بیمارستان، گرانی تجهیزات و کمبود نیروی انسانی ماهر و به تبع آن گسترش کند امکانات بیمارستانی استفاده کارای منابع و اداره مطلوب بیمارستانها همواره مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیران بخش سلامت بوده است. روش و بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شده است. تعداد 140 بیمارستان به عنوان نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که 18 بیمارستان به دلیل روش مورد استفاده در تخمین از مطالعه خارج شده و 122 بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تخمین کارایی از روش تحلیل فراگیر داده ها و نرم افزار Deap2 استفاده شده است. در این پژوهش کارایی فنی به دو روش تخمین زده شد. یافته ها: میانگین کارایی فنی در روش اول در بیمارستان های گروه برخوردار آموزشی عمومی- برخوردار درمانی عمومی - محروم درمانی عمومی- برخوردار آموزشی تخصصی - برخوردار درمانی تخصصی به ترتیب 710/0، 748/0، 458/0، 559/0 و 809/0 بدست آمد که در این مدل بیمارستانهای برخوردار درمانی و تخصصی بیشترین مقدار کارایی را به خود اختصاص داده بودند. در روش دوم مقدار کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس به ترتیب در بیمارستان های مورد مطالعه در سال 1386 برابر با 436/0 ، 591/0 و 746/0 بوده است که نشان از عملکرد ضعیف بیمارستانها دارد. مقدار کارایی فنی نشان می دهد که بیمارستان ها بیش از 56% از نهاده ها را استفاده نمی کنند. نتیجه گیری: براساس نتایج مدل اول می توان نتیجه گرفت که بیمارستان هایی که در مناطق محروم قرارگرفته اند کارایی کمتری نسبت به سایر بیمارستانها دارند. در مدل دوم نیز کارایی کمتری داشته اند و به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده در مدل دوم می توان نتیجه گرفت که علت اصلی ناکارایی در بیمارستانها بدلیل سوء مدیریت (591/0) بوده و حدود 71% از این ناکارایی مربوط همین جزء می باشد و ناکارایی مقیاس (746/0) که آن هم می تواند با مدیریت بهینه در سطوح بالاتر مدیریتی بهبود پیدا کند سهم کمتری در این ناکارایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the technical efficiency of Iranian Ministry of Health and Medical Education hospitals: 2007

چکیده [English]

Background: limited resources and slow returns on investment in hospital industry as well as other factors such as high cost of hospital construction, the need for expensive and high tech equipment and shortage of skilled manpower have caused the efficient use of resources and effective administration of hospitals to be for a very critical issue for health policy makers. The aim of this descriptive and analytical study is to use Data Envelopment Analysis method for measuring of hospital efficiency.Material and Methods: This was a descriptive and analytical study. We used the data from 122 hospitals affiliated With Iranian Ministry of Health and Medical Education. Random sampling was used to select these 122 hospitals. We then used Data Envelopment Analysis method for measuring the hospital efficiency. Findings: Using the first model we determined the average technical efficiency in non deprived-training-general hospitals, non deprived training-general hospitals, non deprived-non training-general hospitals, deprived-non training- specialized hospitals, to be 0.710, 0.748, 0.458, 0.559 and 0.809 respectively. The highest average efficiency was found in non deprived-non training-specialized hospitals in this model. Technical efficiency, pure technical efficiency and scale efficiency measured by the second model among 122 hospitals was 0.436, 0.591 and 0.746 respectively which demonstrates the weak hospital performance and a waste of 56% of resource by these hospitals.Conclusion: based on the results of the first model we can conclude the hospitals located in deprived areas are less efficient than other hospitals, which is confirmed in the second model as well. We can conclude that the main cause of inefficiency in the hospitals is due to mismanagement which has caused 71% of inefficiency in this set of hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Pure Technical Efficiency
  • Scale Efficiency