مقایسه هیجان خواهی بیماران HIV مثبت و افراد عادی

چکیده

زمینه و هدف: تمایل به تجربه هیجان افراطی می تواند به رفتارهای پرخطر منجر گردد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه هیجان خواهی بیماران HIV مثبت و افراد عادی صورت گرفته است. روش بررسی: در یک مطالعه علی- مقایسه ای تعداد 50 بیمار HIV مثبت از میان بیماران HIV مثبت مرکز بهداشت شهرستان تبریز انتخاب و با 50 نفر از افراد عادی همگن سازی گردید. داده ها به روش مصاحبه و از طریق پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) جمع آوری شد. نتایج با روش آماری t-test تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: بیماران HIV مثبت در ابعاد هیجان خواهی (هیجان خواهی، تجربه طلبی، ماجراجویی، تنوع طلبی) و کل مقیاس از میانگین نمرات بیشتری نسبت به افراد عادی برخوردار بودند (05/0P < ). اما در میانگین ابعاد جساسیت به ملال و بازداری زدایی تفاوتی با افراد عادی نداشتند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه مقدماتی بنظر می رسد بیماران HIV مثبت به دلیل هیجان خواهی بالاتر، مستعد انجام رفتارهای پرخطر و ابتلا به HIV هستند. مطالعات تکمیلی بیشتر در شناخت جنبه های مختلف هیجان خواهی و روش های مداخلاتی موثر نیاز است.طب سنتی ایران و دلایل لزوم احیاء و توسعه آن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sensation seeking between HIV positive patients and normal individuals

چکیده [English]

Background: Tendency to experience extreme sensation can lead to risky behavior. The purpose of this study was to compare sensation seeking between HIV positive patients and normal individuals.Materials and Methods: In a causal comparative study, 50 HIV positive patients among HIV positive patients of Tabriz health center was selected and matched with 50 normal people. The data were collected using a demographic questionnaire and Zuckerman sensation seeking scale (SSS). Statistical analysis was performed using SPSS software and t-test was utilized to compare between groups.Results: The average sensation seeking (sensation seeking, experience seeking, adventure seeking and diversity seeking) as well as the total scale among AIDS patients was statistically higher than normal peoples (P < 0.05). No statistically significant difference was found in boredom susceptibility and disinhibition between positive HIV patient and normal people. Conclusion: According to this preliminary study, because of higher sensation seeking in HIV positive patients, they are susceptible to risky behavior and HIV infection. More complementary studies are needed to identify different aspects of sensation seeking and methods of effective intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensation seeking
  • Human Immunodeficiency Virus
  • Risky Behavior