ارتباط شایستگی مدیران و کارایی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: چنانچه در رأس سازمان ها، مدیران کارآمد، شایسته، ماهر و باتجربه قرارگیرند، مؤفقیت سازمان ها در رسیدن به اهداف خود تضمین خواهد شد و همچنین سازمان کاراشده و باحداقل امکانات می تواند به بیشترین بازدهی دست یابد. روش بررسی: این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین شایستگی مدیران و کارایی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389انجام شد. برای انجام این پژوهش که از نوع مطالعات همبستگی بود جهت جمع اوری داده های مربوط به شایستگی مدیران از پرسشنامه استاندارد شرکت برون که براساس مدل بازخور 360درجه و در8محور ارتباطات، برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، کنترل، رهبری، تصمیم گیری و کار تیمی طراحی شده استفاده شد. 63پرسشنامه بین افراد مورد نظر که در این پژوهش کلیه مدیران، رؤسا، همتایان مدیر و مدیران زیرمجموعه ایشان در 7 بیمارستان شریعتی، سینا، امیراعلم، مرکز طبی کودکان، فارابی، ولیعصر(عج) و امام خمینی(ره) تهران که براساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند توزیع گردید. همچنین جهت جمع آوری داده های مربوط به کارایی سه شاخص درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار و میزان گردش تخت از واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان های مورد مطالعه اخذ گردید. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار sppss صورت گرفت. نتایج: مدیران مورد مطالعه در زمینه کار تیمی دارای بیشترین توانایی و در زمینه مهارت مدیریت منابع انسانی دارای توانایی کمتری بوده اند. بین شایستگی مدیران و محورهای آن با متوسط اقامت بیمار و میزان گردش تخت ارتباط معنادار دیده نشد. بین رهبری با درصد اشغال تخت (p value=0/016) و برنامه ریزی با درصد اشغال تخت (p value=0/018) ارتباط معنادار وجود داشت. بین شایستگی مدیران با درصد اشغال تخت ارتباط معنادار وجود داشت. (p value=0/033) نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش بین شایستگی مدیر با درصد اشغال تخت ارتباط معنادار تأیید گردید بنابراین جهت ارتقاء و پیشرفت مدیران باید آگاهی ها و آموزش های لازم به مدیران داده شود تا موجب بهبود شاخص مزکور شوند.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Managers competency and Efficiency in Teaching Hospitals of Tehran University of Medical Sciences

چکیده [English]

Abstract: Background: When organization managed by experienced, competent and well performed managers, the organization will be succeeded in achieving their goals and it will be more effective. Objective: This study was designed with the purpose of determining the relationship between managers competency and hospital efficiency in teaching hospital of Tehran university of medical sciences during spring and summer of 2010. Methods: This study was correlational research. Population included all managers of Teaching of Tehran University of Medical Sciences, in which seven hospitals were selected as sample size by random sampling method. Tool of collecting data was standard questionnaire of Brown Company which design according to 360 degree feedback model. This method was designed for surveying general competency of managers and included 63 question which draw up in eight parts with Likert 5 degree scale. 63 questionnaires were distributed between managers, supervisors, peers and subordinates of managers in the hospitals by the researchers. Also, for collecting data in the field of efficiency three indicators including inpatient bed occupancy ratio, average length of stay and bed turnover rate were received from the Statistic Department and Medical Records Unit. Descriptive statistic and inferential statistic by spss software was used for analyzing data. Finding: In term of term work. The managers had the most potential and in the term of programming concerning competency they had the least potential. There was meaningless relation between the competency of managers and average length of stay and bed turnover rate, but there was significant relation between competency of managers and bed occupancy ratio. Conclusion: According to the findings of this study, there was significant relation between competency of managers and bed occupancy ratio, therefore providing continuous special teaching program can tend to significant promotion of hospital managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • manager
  • Efficiency
  • Teaching Hospital