ارتباط شایستگی مدیران و کارایی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: چنانچه در رأس سازمان ها، مدیران کارآمد، شایسته، ماهر و باتجربه قرارگیرند، مؤفقیت سازمان ها در رسیدن به اهداف خود تضمین خواهد شد و همچنین سازمان کاراشده و باحداقل امکانات می تواند به بیشترین بازدهی دست یابد. روش بررسی: این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین شایستگی مدیران و کارایی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389انجام شد. برای انجام این پژوهش که از نوع مطالعات همبستگی بود جهت جمع اوری داده های مربوط به شایستگی مدیران از پرسشنامه استاندارد شرکت برون که براساس مدل بازخور 360درجه و در8محور ارتباطات، برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، کنترل، رهبری، تصمیم گیری و کار تیمی طراحی شده استفاده شد. 63پرسشنامه بین افراد مورد نظر که در این پژوهش کلیه مدیران، رؤسا، همتایان مدیر و مدیران زیرمجموعه ایشان در 7 بیمارستان شریعتی، سینا، امیراعلم، مرکز طبی کودکان، فارابی، ولیعصر(عج) و امام خمینی(ره) تهران که براساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند توزیع گردید. همچنین جهت جمع آوری داده های مربوط به کارایی سه شاخص درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار و میزان گردش تخت از واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان های مورد مطالعه اخذ گردید. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار sppss صورت گرفت. نتایج: مدیران مورد مطالعه در زمینه کار تیمی دارای بیشترین توانایی و در زمینه مهارت مدیریت منابع انسانی دارای توانایی کمتری بوده اند. بین شایستگی مدیران و محورهای آن با متوسط اقامت بیمار و میزان گردش تخت ارتباط معنادار دیده نشد. بین رهبری با درصد اشغال تخت (p value=0/016) و برنامه ریزی با درصد اشغال تخت (p value=0/018) ارتباط معنادار وجود داشت. بین شایستگی مدیران با درصد اشغال تخت ارتباط معنادار وجود داشت. (p value=0/033) نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش بین شایستگی مدیر با درصد اشغال تخت ارتباط معنادار تأیید گردید بنابراین جهت ارتقاء و پیشرفت مدیران باید آگاهی ها و آموزش های لازم به مدیران داده شود تا موجب بهبود شاخص مزکور شوند.