برآورد امیدزندگی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در جمعیت شهری مناطق مختلف شهر تهران درسال1387(طرح سنجش عدالت در شهر)

چکیده

مقدمه: امید زندگی (Life Expectancy) در بدو تولد معرف متوسط سال هایی است که یک نوزاد به دنیا آمده عمر خواهد کرد. درکنار میزان های مرگ ومیر، امید زندگی از شاخص های مهم نه تنها متأثر از «مؤلفه های اجتماعی سلامت یا SDH(Social Dterminants of Health) بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه است شاخص امید زندگی به یکی از نشانگرهای نابرابری سلامت (Health Inequalities)در جوامع گوناگون تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف برآورد امید زندگی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت-برای نخستین بار در سطح یک کلان شهر- در جمعیت شهری ساکن در مناطق مختلف شهر تهران در سال 1387به انجام رسید. روش بررسی: جهت اجرای این پژوهش اطلاعات مورتالتی جمع آوری شده از طریق«طرح سنجش عدالت» شهر تهران (Tehran Urban Heart Study) به همراه سایر متغیرهای ثبت شده در زمینه ی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور 22492خانوار شامل 81665نفر مشتمل بر 41585نفر مرد و 40080نفر زن در 5منطقه شهر تهران (شمال شرق، غرب، مرکز و جنوب) در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته و متغیرهای مربوط به متوفیان در سال 1387شامل تعداد، جنسیت و سن فوت در کنار متغیرهای مربوط به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در خانوار، همچون شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، هزینه های خانوار، سطح تحصیلات، وضعیت مسکن و پوشش بیمه ای، شغل سرپرست، سرمایه اجتماعی و ... در کنار متغیرهای زمینه ای ونیز محل سکونت هر خانوار از آن ها استخراج شد. سپس جداول عمرکلی و مقدار امیدزندگی، به تفکیک دو جنس و همچنین به تفکیک مناطق مختلف محاسبه گردید و با استفاده از نرم افزارهای spss v.17 وStata v.10 آنالیزهای اکولوژیک و تراکم(Conecentration Analysis) جهت بررسی تأثیر عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت بر نابرابری های مورتالیتی و امید زندگی به انجام رسید. یافته ها: امید زندگی در جمعیت شهر تهران به طور کلی (95%CI,75/50-78/69) 98/77سال محاسبه گردید که در زنان (95%CI,77/79-82/13) 96/79سال به طور معنی داری بیش از مردان (95%CI,72/22-76/85) 53/74 سال بوده که (p ) در حالی که بالاترین مقدار امید زندگی در مناطق شرقی 64/81 و شمالی43/79تهران محاسبه گردید، جنوب شهر با 38/74سال از کمترین امید زندگی برخوردار بود. نتایجه آنالیز تحلیلی حاکی از آن بود که به طور معنی داری موردتالیتی در خانوارهای با هزینه های غیرخوراکی کمتر از (p ، 1599/0-=ضریب تراکم) و نیز افراد با سطوح تحصیلی پایین تر از (p ، 177/0-=ضریب تراکم)متراکم شده است. در آنالیز اکولوژیک نیز امیدزندگی به طور معنی داری با بعد خانوار (p ، 486/0-=r)و فراوانی زیرگروه اقتصادی-اجتماعی پنجم یا sc5- (p ، 476/0-=(rهمبستگی معکوس و با هزینه های غیرخوراکی خانوار(p ، 695/0+=r)سرانه هزینه(p ،553/0+=r)و نیز فراوانی زیرگروه اقتصادی-اجتماعی اول یا sc-1 (p ،437/0+=r)همبستگی مستقیم دارد. نتیجه گیری: هرچند برآوردهای امیدزندگی در مناطق مختلف شهر تهران بیش از مقادیر کشوری و یا مقادیر مورد انتظار بود: لیکن نابرابری در این مقادیر به ویژه بین مناطق مرفه و محروم شهر قابل توجه و بارز می باشد. عوامل اجتماعی نظیر جنسیت، سرانه هزینه و هزینه های غیرخوراکی خانوار، سطح تحصیلات، زیرگروه اقتصادی-اجتماعی و بعدخانوار به طور معنی داری با میزان های مورتالیتی و امید زندگی در ارتباط هستند. مطالعه ی حاضر برای نخستین بار ارتباط بین SDH و امیدزندگی در سطح یک کلان شهر در دنیا را نشان میدهد. به نظر می رسد سیاستگزاران نظام سلامت و برنامه ریزان شهری می بایست توجه بیشتری به نابرابری های اجتماعی-اقتصادی و تأثیر آن بر نابرابری های سلامت داشته باشند.

عنوان مقاله [English]

Estimation of Life Expectancy and its Association with Social Determinants of Health (SDH) in Urban Population of different districts of Tehran in 2008

چکیده [English]

Introduction Among the available data provided by health information systems, data on mortality are commonly used both as health inequality indicators and also socioeconomic development indices. Mortality rates and life expectancy are considered as the key components of the health inequalities worldwide. Till now, socioeconomic inequalities in total life expectancy have been mostly well documented in the level of countries or even continents and it is not generally assessed at the level of a single city area. The city of Tehran has traditionally been divided geographically into various districts with differences in socioeconomic status and some other indicators. Therefore, we aimed to estimate life expectancy and to evaluate the effects of social determinants of health (SDH) on it in different districts of Tehran as a huge hierarchical metropolitan. Methods & Materials This analytical cross-sectional study was performed during the year 2008 via the project Tehran Urban HEART Study. During August till November 2008, an approximate number of 1000 families in each 22 districts of Tehran -totally 22492 households- including 81665 persons were recruited following random stratification. After appropriate revising following the performance of pilot study, the study questionnaire was consisted of a 13 pages checklist having several questions about demographic characteristics, socioeconomic indicators, job category, house of residency, level of literacy, and etc. Moreover, sufficient data on any mortality (including age and sex) in each household during the year 2008 was recorded. Life tables were extracted using LifeTab Excel software also SPSS v.17 and STATA v.10 were used to perform ecologic and concentration (individual level) analysis, respectively. Results Overall life expectancy (LE) was calculated as 77.98 (95% CI: 75.50-78.69) yr which was significantly higher among women [79.96 (95% CI: 77.79-82.13) yr vs. 74.53 (95% CI: 72.22-76.85) yr, P < 0.05] than men. The highest LE was observed in the east (81.64 yr) and north (79.43 yr) of Tehran while the south region with LE of 74.38 yr had the lowest. Analytical procedures show that mortality was significantly more concentrated in families with lower total non-food costs (concentration index= -0.1599, P < 0.0001) and lower level of education (concentration index= -0.1770, P < 0.0001). Moreover, in ecologic data analysis, LE had significantly direct correlation with total non-food costs (r= +0.695, P < 0.001), costs per capita (r= +0.553, P=0.009) and frequency of social class 1 or SC-1 (r= +0.437, P=0.030) while it was reversely correlated with family size (r= -0.486, P=0.025) and frequency of SC-5 (r= -0.476, P=0.029). Conclusion Although the estimated life expectancy was higher in Tehran in comparison with the other estimations of the country, considerable differences were observed between regions and districts of this city. Socioeconomic status and the level of education were among the most important SDH&aposs influencing mortality rates and LE in Tehran which was significantly different from a region to another one. Conclusively, geographical inequalities in mortality and socioeconomic status are shown to exist in Tehran area in this study and this finding emphasized on the need of more attention from policy makers of different disciplines including various ministries and Tehran municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life expectancy
  • mortality
  • Social Determinants of Health (SDH)
  • Health inequality