چالش های آموزش پزشکی جامعه نگر در ایران

چکیده

مقدمه: آموزش پزشکی جامعه نگر معمولاً به آموزش پزشکی که خارج از سطوح سوم یا دوم ارائه خدمات که در بیمارستان پایه گذاری شده است اشاره دارد. با آموزش مبتنی بر نیازهای جامعه، آگاهی از نیازهای بیماران و ارتقاء عملکرد پزشکی بطور کلی افزایش پیدا خواهد کرد. در این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آموزش پزشکی جامعه نگر در ایران کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفتند. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی است و از نمونه گیری هدفمند(مبتنی بر هدف) با مشارکت افرادی که تجربه ارائه خدمات جامعه نگر را داشته اند و افراد کلیدی و مؤثری که در مدیریت آموزشی نقش دارند و تجارب متفاوتی را دارا بودند به نحوی که گستردگی تجارب آنها با عث بدست آوردن کدهای متنوع گردید، استفاده شد. یافته ها: نقاط قوت و ضعف همچنین فرصتها و تهدیدها در آموزش پزشکی جامعه نگر در کشور مشخص گردید. جایگاه آموزش پزشکی جامعه نگر تعیین گردید و علل و عوامل ایجاد کننده آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بحث: نتایج مطالعه با تحلیل سیستماتیک (درونداد، فرآیند و برونداد) به صورت طبقه بندی هایی شامل، رسالت و چشم انداز، انگیزه، مدیریت آموزشی وساختار، ساختارآموزشی(برنامه آموزشی)، پژوهش، ارتباطات، ساختارهای فیزیکی و تجهیزات، و نظارت و ارزشیابی مشخص گردید. نتیجه گیری: با استفاده از نتایج این مطالعه، ضرورت تغییرات و تحول بنیادین و همه جانبه در اجرای برنامه های آموزشی و ارتقای روند آنها کاملاً مشخص گردید.

عنوان مقاله [English]

Challenges of Community Oriented Medical Education in Iran

چکیده [English]

Introduction: Community-orientated medicine (COME) is a topical area for debate in the current discussion about medical education, but it can be agued that medical education has always been in the community because medical practice is located therein. In this study the status of COME in all universities were evaluated by Educational Development Center (EDC) of Ministry of Health and Medical Education in Iran. Methods: A Multi Centric qualitative investigation using focus group discussion with purposive sampling has been implemented successfully for developing SWOT Analysis. Steering committees of 38 medical universities and other stakeholders participated to this study. Results: The strengths and weaknesses, opportunities and threats in the COME in the country were recognized. Community oriented medical education status was determined and factors causing the analysis were been: systematic analysis of study results(input, process and output) for some categories, including mission and vision, motivation, training and management structure, educational structure (curriculum), research, communication, physical structures and equipment, and Monitoring and evaluation were identified. Conclusion: Results of this study amplify the necessity of supports of health decision makers and fundamental change in the overall process of implementing educational programs and promote them thoroughly in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community Oriented Medical Education
  • Chalenge