بررسی زمان تأخیردر تشخیص و درمان سل ریوی در استان کردستان

چکیده

سابقه وهدف: براساس گزارش WHOتقریباً یک سوم مردم جهان به مایکوباکتریوتوبرکولوزیس آلوده شده اند و در خطر ابتلا به بیماری سل قرار دارند و هر ساله حدود9میلیون نفر به سل فعال مبتلا شده و3میلیون نفر به علت این بیماری جان خود را از دست می دهند. تشخیص زودرس و شروع درمان در ابتدای بیماری سل نقش اساسی در کنترل آن دارد. تأخیر در تشخیص و درمان ممکن است باعث بدتر شدن وضعیت بیماری، افزایش خطر مرگ و میر و افزایش انتقال در جامعه شد. این پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی و تحلیلی جهت تعیین زمان تأخیر در تشخیص و درمان سل ریوی در استان کردستان انجام شد. روش کار: تمامی بیماران جددی سل ریوی اسمیر مثبت تشخیص داده شده در سال 1388در استان کردستان وارد مطالعه شدند. داده های موردنیاز از پرونده بیماران مسلول موجود در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و واحد بیماری سل شهرستان جمع اوری شد. این پژوهش به صورت توصیفی-مقطعی و تحلیلی جهت تعیین هریک از زمان های تأخیر در تشخیص و درمان سل و عوامل مرتبط با آن انجام شد. برای هر بیمار اطلاعات دموگرافیک، علائم بالینی، تاریخ شروع علایم بالینی، تاریخ تشخیص و درمان بیماری جمع اوری گردید. داده ها پس از جمع اوری وارد نرم افزار SPSS شد. برای تحلیل متغیرها از آزمون های T، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی استفاده شد و در سطح معنی داری (p < /font> )مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در این پژوهش میانگین کلی هریک از زمان های تأخیر بیمار، تأخیردرتشخیص، تأخیر در درمان و کل زمان تأخیر به ترتیب 5/36±6/45،2/22±، 9/0±7/1و 2/46±2/64روز بود. میانگین تأخیر بیمار و کل زمان تأخیر در افراد مجرد کمتر از افراد متأهل بود(P=0/01) میانگین تأخیر بیمار در مردان کمتر از زنان بود. (P=0/03). نتیجه گیری: در این پژوهش هریک از زمان های تأخیر در مقایسه با سایر مطالعات در ایران و مناطق مختلف دنیا کمتر و قابل قبول می باشد. با این حال نیاز به افزایش توان علمی و آگاهی های پرسنل بهداشتی و درمانی در مورد سل ریوی وجود دارد زیرا این زمان های تأخیر جهت تحت کنترل در آوردن سل زیاد می باشد. زمان تأخیر بیمار در مردان کمتر از زنان بود. هریک از زمان های تأخیر در افراد مجرد بیشتر بود.

عنوان مقاله [English]

Time delay in diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis in Kurdistan province

چکیده [English]

Introduction: pulmonary tuberculosis is major problem worldwide and it is estimated one third the world population are already infected and each year 9 million people develop full blown tuberculosis of these 3 million die of the disease, annually. Delay in diagnosis and treatment are major problems that play a significant role in all aspect of the disease from patient treatment to transmission in the community. The aim of this study was investigate the delay in diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis in Kurdistan. Material and Methods: All incidence cases of smear positive TB occurring in Kurdistan province during the year of 2009 were included into this study. Data on the different variables were abstracted from patients’ file and entered into the computer. For each patient demographic data, clinical data including symptoms and time of onset of symptoms as well as the time receiving different services were collected. Descriptive and analytical analyses were done using SPSS software analysis were done using ANOVA˛ t test ˛ Correlation coefficient and regression analysis. In all analytical analysis, a p-value of less than 0.05 was considered as criteria for statistical significance. Results: The mean ± standard deviation of patient, treatment, diagnosis, and total delay were 45.6±36.5, 16.8±22.2, 1.7±0.9, and 64.2±46.2, respectively. There was positive correlation between patient and diagnosis delay with total delay. Single patients suffered more delay compared with married patients. Women patients suffered more delay compared with men patients. Conclusion: Our findings indicate that there is a delay in all aspect of pulmonary tuberculosis in the studied population. These delay need to be addressed both at the service giver level as well as patient level. There are urgent needs of proper intervention to reduce all delays in the studied population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patient delay
  • diagnosis delay
  • treatment delay
  • Total delay
  • Pulmonary tuberculosis