کاربرد ژنتیک در سرطان

چکیده

بیماری سرطان بر پایه و اساس اختلالات ژنتیکی بنا نهاده شده است. به همین دلیل امروزه نقش بسیار مهم در این دسته از بیماریها را برای آن در نظر میگیرند. این اختلالات می تواند بزرگ(در مقیاس مولکولی) در حد کروموزوم و یا بسیار کوچک در حد نوکلئوتید باشد که نهایتاً نجر به تغییرات غیرقابل بازگشت در سلول می گردد. روش های تکنیکی مرسوم در ژنتیک سرطانی عمدتاً بر پایه بررسی های مولکولی و یا سیتوژنتیکی می باشد. بر این اساس قادر خواهیم بود سرطان های فامیلیال را در خانواده غربال کرده و در برخی موارد خواهیم توانست به تشخیص بیماری و یا بررسی احتمال عود، میزان پاسخگویی به درمان و پیش بینی پیش آگهی سرطان کمک کنیم. در بعد درمانی، روش های ژن درمانی عمدتاً به عنوان درمان مکمل و نه قطعی به کار می روند. در این مقاله سعی بر این خواهد بود تا کلیاتی از کاربرد این علم در سرطان مورد بحث قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Genetic applications in cancer

چکیده [English]

Introduction: Pathophysiology of cancer is based on genetic instabilities. This can explain recent important role of genetic studies in such diseases. Defects can be large (on molecular scale) at the level of chromosomal or small in nucleotide level, which eventually causes to irreversible change in the cell. Conventional technical methods in cancer genetics are generally based on molecular or cytogenetic studies. Therefore, we will be able to screen familial cancers, detect disease recurrence rate at molecular level, evaluate drug response and predict cancer prognosis. Until now, gene therapy, as a therapeutical method has supportive and not curative role in cancer. In this article we will overview outlines of cancer genetics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancer
  • Molecular Genetics
  • cytogenetics
  • Gene Therapy