موسیقی در اسلام و طب

چکیده

زمینه و هدف: از جمله موهبات الهی که به بشر عنایت شده، صدای خوش است، آن گونه که خداوند انبیا را که افضل نوع بشر هستند، خوش صدا مبعوث فرموده و در حدیث شریفی نیز آمده است: «ما بعث الله نبیا الا حسن الصوت»(1). خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود مگر این که از صفات آن پیامبر صدای خوش بود. برخی افراد از صوت حسن که از نعمت های الهی است سوءاستفاده می نمایند. طی این مقاله ما بر آن شدیم تا موارد حسن استفاده و سؤاستفاده از این نعمت الهی را براساس داده های آیات و روایات و دانش پزشکی(موسیقی درمانی) بررسی و معرفی نماییم. روش اجرا: در این مطالعه که از نوع کتابخانه ای است پس از مطالعه ی اولیه و بررسی متون و مشورت با اهل فن و تعریف کلمات کلیدی، مطالب علمی مرتبط با موضوع از متون اسلامی و یافته های علم پزشکی استخراج شده تا ضمن دسته بندی با رعایت دقت وامانت در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. یافته ها: با توجه به دریافت داده های متون اسلامی و دانش پزشکی (موسیقی درمانی)1. موسیقی نه مطلقاً حرام نه مطلقاً حلال است2. موسیقی با نظر کارشناسان علم طب می تواند شفابخش باشد.3. موسیقی طبیعی مفید وحلال است.4. موسیقی مصنوعی در صورت همگام بودن با موسیقی طبیعی براساس نظر کارشناسان دارای ثمرات شفابخش و حلال می باشد. 5. با توجه به این که موسیقی در برخی از موارد حرام نیست، ساخت و نگهداری آلات آن حلال و جایز است. بحث و نتیجه گیری: موسیقی نه مطلقاً حرام و مضرونه مطلقا حلال و مفید، بلکه با شرایطی حلال و مفید و با شرایطی مضر و حرام می باشد. لذا برای جلوگیری از افراط و تفریط در ابراز نظر در مورد این مسئله و مسائلی از این دست، هم اندیشی و مراوده ی علمی بین اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی یک ضرورت به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Music In Islam and Medicine

چکیده [English]

Introduction: Interesting Voice is One Of the divine blessing of Allah’s to the human beings Allah has Created the prophets who are the best with the interesting Voice. It has been noted in hadith that. Allah hasn’t appointed any prophets without interesting Voice of Course, it must be remembered that Some people did not use the interesting Voice property We try to Survey and introduce Some instances of Using these ideas of Allah based on Ayah and Ahadith and medical sciences. METHODS: This study is a library research, After primary study introductory study and texts examination and as well communication with experts and identification of key words, scientific subjects related to Islamic passages and medical findings were extracted and categorized complete care and truthfully final report is presented to the researchers. Results: With regard to date of Islamic text 1- Musses is not absolutely lawful or forbidden 2- Music can be healings heal by prescription of experts in medical sciences 3- Natural music is useful and lawful. 4- Artificial music can be healing and useful. According to music is not forbidden in Islamic and making tools of music is lawful. Suggestion: To prevent going to extremes about expressing some view of points in these subjects, communication and sympathy between university and religious instates is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • Islam - medicine