تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی)

چکیده

زمینه: از اقدامات ضروری در نظا مهای سلامت ، برآورد نیروهای تخصصی برای آینده است، زیرا در صورت کمبود نیرو ، نیازهای مردم بدون پاسخ می ماند و در صورت تربیت نیروی مازاد نیز، هزین ههای ب یجهت به کشور تحمیل خواهد شد. بنابراین، برآورد ها باید نسبتا قابل قبول باشند.هدف: هدف از این مطالعه ، تحلیل محاسبات انجام شده برای برآورد نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی مورد نیاز برای تا 10 سال آینده ) تا سال 1398 ( کشور توسط کمیته های تدوین برنامه است.روش: در این مطالعه ، 400 نفر از خبرگان از 18 دوره فوق تخصصی و 16 دوره تکمیلی تخصصی، با استفاده از مدل های مختلف در کمیته تدوین برنامه تخصصی مربوطه، نیاز های 10 سال آینده کشور را به نیروهای متخصص در زمینه تخصصی خود تخمین زده اند و ما نتایج آن هارا با 13 مدل شناخته شده موجود برای برآورد نیروی انسانی مورد تحلیل قرار داده ایم.نتایج: در این مطالعه، کمیته های تدوین برنامه، نیاز به نیروهای فوق تخصصی را در 10 سال آینده مجموعا 3040 نفر در 18 دوره فوق تخصصی و تعداد نیاز به نیروهای دوره دیده در 16 دوره تکمیلی تخصصی را مجموعا 1180 نفر برآورد Bench( نموده اند. کمیته های مذکور، اکثرا ) 25 دوره از 34 دوره( با بهره گیری از نظرات خبرگان، از مدل های الگوبرداری استفاده کرده اند. )Workforce to population ratio( ونسبت نیروی انسانی به جمعیت )marking نتیجه گیری: اگرچه برای برآورد دقیق تر نیروی انسانی در کشور به یک نظام اطلاعاتی قوی و منسجم نیازمندیم، نتایج این مطالعه می تواند، حداقل جهت تنظیم ظرفیت پذیرش دستیار و فراهم ساختن بستر لازم برای گسترش دوره ها در دانشگاه های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of needs estimated to clinical subspecialists & fellowships in the country for the next 10 years (since 2019).

چکیده [English]

Background: One of the pre - requisite measures in each Health Delivery System is man power forecasting for that system.Both inadequacy and surplus to requirements are undesirable for the country. Therefore, the estimating should be relatively acceptable. Objective: The main objective of this study was to analysis of the needs to Clinical Specialists in country that were estimated by curriculum committees for the next 10 years. Method: In this study, 400 specialists from 34 different curriculum committees estimated the needs of the country to clinical specialists in 18 Subspecialty & 16 Fellowship domains by using some selected models in their committees. We analyzed the results of this man power forecasting process and compared them with together by using of 13 recognized models. Results: In this study, the total needs to Subspecialists were estimated 3040 trained individuals in 18 domains and the total needs to Fellowships were calculated 1180 individuals in 16 domains for the next 10 years. Most committees (25 out of 34 committees) used bench marking, workforce to population ratio with using of expert panels. Conclusion: For more exact man power forecasting we need a more powerful health delivery and surveillance system in country. However, we can use the results of this study,for adjusting the annually residents number acceptances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • needs assessment
  • Man power forecasting
  • Estimating the clinical specialists
  • Health delivery system needs