نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی

چکیده

مقدمه: توجه فزاینده ای که به علل نابرابری های سلامت در جوامع شده است، ذهن همگان را متوجه تع یین کننده های اجتماعی سلامت ساخته است. اعتماد اجتماعی نیز می تواند تع یین کننده اجتماعی سلامت و بیماری سرطان باشد. علوم اجتماعی و پزشکی، در کنار هم می توانند درک بیماری را به سطوح بالاتری ارتقاء دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه نابرابری های سلامت و نقش اعتماد اجتماعی در ابتلاء به سرطان های کلون، پستان و تیروئید در مراجعه کنندگان به انستیتو کانسر تهران است.روش کار: این پژوهش، مطالعه ای توصیفی - تحلیلی است و 176 نفر در دو گروه مساوی مبتلایان )مورد( و غیرمبتلایان )شاهد( مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده شده است. سنجش میزان اعتماد اجتماعی بر اساس مقیاس بیست سؤالی محقق ساخته صورت گرفته است. داده های بدست آمده از اجرای و تحلیل تشخیصی، تحلیل همبستگی SPSS پرسشنامه ساختمند، با استفاده از نرم افزار کانونی و تحلیل رگرسیون لجست کی تجزیه و تحلیل شده اند.نتایج: نتایج نشان داد که بین مجموعه مؤلفه های اعتماد اجتماعی و هر کی از سرطان های کلون، پستان و تیروئید همبستگی ضعیفی وجود دارد و تأثیر مؤلفه های اعتماد اجتماعی و رابطه آن با سرطان های کلون، پستان و تیروئید معنادار نیست. با این وجود،مؤلفه اعتماد سیستم تأثیر مثبت و معناداری بر عدم ابتلاء به سرطان پستان دارد.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که اعتماد اجتماعی تع یین کننده اجتماعی معتبری برای نابرابری در ابتلاء به بیماری سرطان نیست.

کلیدواژه‌ها