نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی

چکیده

مقدمه: توجه فزاینده ای که به علل نابرابری های سلامت در جوامع شده است، ذهن همگان را متوجه تع یین کننده های اجتماعی سلامت ساخته است. اعتماد اجتماعی نیز می تواند تع یین کننده اجتماعی سلامت و بیماری سرطان باشد. علوم اجتماعی و پزشکی، در کنار هم می توانند درک بیماری را به سطوح بالاتری ارتقاء دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه نابرابری های سلامت و نقش اعتماد اجتماعی در ابتلاء به سرطان های کلون، پستان و تیروئید در مراجعه کنندگان به انستیتو کانسر تهران است.روش کار: این پژوهش، مطالعه ای توصیفی - تحلیلی است و 176 نفر در دو گروه مساوی مبتلایان )مورد( و غیرمبتلایان )شاهد( مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده شده است. سنجش میزان اعتماد اجتماعی بر اساس مقیاس بیست سؤالی محقق ساخته صورت گرفته است. داده های بدست آمده از اجرای و تحلیل تشخیصی، تحلیل همبستگی SPSS پرسشنامه ساختمند، با استفاده از نرم افزار کانونی و تحلیل رگرسیون لجست کی تجزیه و تحلیل شده اند.نتایج: نتایج نشان داد که بین مجموعه مؤلفه های اعتماد اجتماعی و هر کی از سرطان های کلون، پستان و تیروئید همبستگی ضعیفی وجود دارد و تأثیر مؤلفه های اعتماد اجتماعی و رابطه آن با سرطان های کلون، پستان و تیروئید معنادار نیست. با این وجود،مؤلفه اعتماد سیستم تأثیر مثبت و معناداری بر عدم ابتلاء به سرطان پستان دارد.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که اعتماد اجتماعی تع یین کننده اجتماعی معتبری برای نابرابری در ابتلاء به بیماری سرطان نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health Inequality, Cancer and Social Trust

چکیده [English]

Introduction: Increasing concerns about origins of health inequality in societies has drawn attentions to social determinants of health. Social trust can be a social determinant of health and cancer. Social and medical sciences together can increase the understanding of disease to higher levels. The main objective of this investigation is study of health inequality and the role of social trust in getting affected by colon, breast and thyroid cancer, among thepatients referred to cancer institute of Tehran. Method: This research was an analytic-descriptive study in which 176 people in equal groups of affected persons (case) and non-affected persons (control) have been studied. The classified sampling method was used. Measuring of social trust was done based on twenty questions made by the researcher. The data collected through structured questionnaire was analyzed using SPSS 17.0 statistical analysis software, discriminant analysis, canonicalcorrelation analysis and logistic regression analysis methods. Results: The results indicated weak association between social trust components and each of colon, breast and thyroid cancers, and that the effect of social trust components and its association with colon, breast and thyroid cancers were not meaningful. In the meantime, the system trust component indicated a meaningful positive effect on incident of being affected by breast cancer. Conclusion: Finding indicated that social trust was not a valid social determinant for health inequality in affection to cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social trust
  • Social Determinants of Health
  • medical sociology
  • cancer
  • Health inequality