برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه

چکیده

مقدمه: سند چشم انداز ایران 1404 و سند برنامه چهارم توسعه به عنوان برنامه ای برای حرکت به سمت چشم انداز باید برای برنامه ریزی راهبردی در همه بخش های توسعه ای و از جمله بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد استفاده قرار گیرند. برنامه ریزی راهبردی در رشته های تخصصی بالینی نیز از این قاعده مستثنا نیست. لذا این مطالعه با هدف کلی تحلیل برنامه های راهبردی رشته های تخصصی بالینی و تب یین میزان انطباق آنها با سند چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه انجام گرفت.روش کار: برای دستیابی به هدف مطالعه سه اقدام زیر انجام گرفت. الف) چشم انداز ایران 1404 و برنامه 88 به /2/ 88 لغایت 5 /2/ چهارم توسعه مطالعه شدند و بند ها و مواد مرتبط آنها استخراج شد. ب) از تاریخ 3 پایگاه استنادی علوم (آی-اس-آی) مراجعه شد و داده های مورد نیاز برای ارزیابی جایگاه و روند توسعه علمی کشور استخراج گردید. ج( اجزای هر کی از برنامه های راهبردی رشته های تخصص بالینی، شامل دورنما، رسالت، ارزش ها، اهداف راهبردی و برنامه های اجرایی سال اول بر اساس معیار های تع یین شده ارزیابی و تحلیل شد.یافته ها: به نظر می رسد همه رشته های تخصصی بالینی برنامه راهبردی خود را با الهام از محتوای چشم انداز 1404 و برنامه چهارم توسعه تنظیم کرده اند. زیرا دورنمای رشته ها نه تنها کسب رتبه اول علمی در منطقه، بلکه بعضاً فراتر از منطقه را شامل می شود. رسالت همه رشته ها نیز با دورنمای آنها همسویی کامل دارد. با این وجود، بین دورنما و رسالت از کی طرف و اهداف راهبردی و برنامه های اجرایی از طرف دیگر، انقطاع به وجود آمده است. به عبارت دیگر، اولاً اهداف راهبردی از جهت گیری رشته ها حمایت نمی کنند، ثانیاً به نظر نمی رسد که با اجرای برنامه های اجرایی تهیه شده تحقق اهداف راهبردی امکان پذیر باشد.بحث و نتیجه گیری: به طور خلاصه رشته های تخصصی بالینی چشم انداز ایران 1404 و راهبرد های برنامه چهارم توسعه، را در برنامه زیری راهبردی خود مد نظر داشته اند. با این وجود، انقطاع بین دورنما و رسالت از کی طرف و اهداف راهبردی و برنامه های سالانه و اجرایی از طرف دیگر، مشکلی است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد. علی رغم این کاستی ها، برنامه ریزی راهبردی در رشته های تخصصی بالینی درس های عملی خوبی به دنبال دارد. می توان از این درس ها به عنوان راهنمای برنامه ریزی راهبردی در دوره های بعدی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic plans of the clinical specialties and their alignment with the vision of Iran1404 and the fourth plan of development

چکیده [English]

Introduction: Vision of IRAN 1404 and the forth plan of development should be used as guidelines to move to vision for strategic planning in all developing sectors, and including ministry of health and medical education. Strategic planning in clinical specialties is no exception. This study was done with the overall aim of analysis of the strategic plans of the clinical specialties to determine their alignment with the vision 1404 and the fourth plan ofdevelopment. Methods: To acheive to aim of study 3 following actions was dine the following steps were taken for data thering. A) The vision 1404 and the fourth plan of development were reviewed to find out their supporting items for rategic planning in clinical specialties. B) Data base of ISI were gathered from 23/April/2009 to 25/April/2009 and the data n the current standing and the trend of scientific development of the Iran and the regional countries were down loaded, categorized and analyzed. C) The strategic plans of the clinical specialties were read and analyzed. Findings: It seems that all of the clinical specialties have prepared their strategic plans with some inspiration from the vision 1404 and the fourth plan of development. Their vision not only includes the top scientific ranking in the region, but in some clinical specialties it indicates top scientific ranking worldwide. The mission of the all clinical specialties are in complete alignment with their vision. However, between the visions and the missions in one side, and the strategic goals and the action plans on the other side, is a clear inconsistency. First, the strategic goals have missed their support from the visions and the missions as directional strategies. Second, it seems that implementation of the action plans will not lead to the realization of the strategic goals. Conclusion: In summary, the clinical specialties have taken into consideration the content of the vision 1404 and the fourth plan on development. However, the gap between the visions and the missions from one side, and the strategic goals and the action plans from the other side, must be taken into account seriously. In spite of some shortcomings, strategic planning in clinical specialties offer some practical lessons. These lessons might be used inthe future sessions of the strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ministry of health
  • Treatmend and Medical Education
  • Clinical specialty disciplines
  • Strategic plans
  • Iran’s Vision of the 1404
  • Fourth plan of development