سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به با استفاده از روش تحلیل فراگیر (HDI)شاخص توسعه انسانی در سال های 80 و 86 (DEA)داده ها

چکیده

مقدمه: از جمله مه مترین دغدغ ههای ذهنی اقتصاددانان کشورهای درحال توسعه، یافتن و بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرآیند توسعه و شناخت موانع آن م یباشد تا از این طریق بتوانند کشور خود را به عوامل تسریع جریان توسعه مجهز سازند و همچنین در حد توان موانع موجود در مسیر سرعت بخشیدن به روند توسعه را مرتفع سازند که البته استفاده از شاخ صها و ملا کهای نوین توسعه در این راه بدیهی و ضروری به نظر م یرسد. در بین شاخص ها و نماگرهای مطرح توسعه، شاخص توسعه انسانی از مقبولیت بیشتری بین اندیشمندان برخوردار است.روش کار: در این تحقیق کارایی شهرستانهای استان کرمان در زمینه دستیابی به توسعه انسانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در دو سال 1380 و 1386 مورد بررسی قرار گرفته است، سپس خروجی محور با فروض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به(DEA) برای رتبه بندی شهرستانها از مدل مقیاس استفاده می شود.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بین شهرستانهای استان کرمان با توجه به سه مؤلفه شاخص توسعه انسانی در مجموع در سال 80 شهرستان سیرجان و در سال 86 شهرستان رفسنجان رتبه نخست را کسب نموده اند، در این سالها به ترتیب شهرستانهای راور و بافت پا یین ترین شاخص توسعه انسانی را داشته اند. شاخص توسعه انسانی همه شهرستانها در سال 86 نسبت به سال 80 افزایش 0 بوده که نسبت به / یافته است و در سال 1386 میانگین کل شاخص توسعه انسانی شهرستانها 665 0 افزایش نشان می دهد. /12 ، 0/545 سال 1380 بحث ونتیجه گیری: از آنجا که رسیدن به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر از مهمترین اهداف دولتها به شمار می رود و منابع و امکانات در اختیار آنها برای رسیدن به این هدف محدود می باشد و با توجه به اینکه در بین شهرستانهای استان کرمان نابرابری در امر توسعه زیاد است، توصیه می گردد سیاست گذاران استان در امور مربوط به توسعه توجه بیشتری به شهرستانهای محرومتر مبذول داشته و شکاف موجود بین امکانات در دسترس شهرستانها را حذف نموده و یا به حداقل برسانند و از این راه همچنین باعث گسیل منابع بسوی مواردی با کارایی و در نتیجه بازدهی بالاتر گردند.

کلیدواژه‌ها