مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها

چکیده

مرکز توسعه آموزش پزشکی در اواخر سال 68 در معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفی آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی تاسیس گردید. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی این مرکز، ایجاد مراکز توسعه آموزش در دانشگاهها بوده است، بتدریج با فراهم کردن بستر مناسب و تشویق و حمایت مرکز توسعه وزارت ، مراکز توسعه در دانشگاههای علوم پزشکی ایجاد شدند. در حال حاضر در کلیه دانشگاههای علوم( EDC) پزشکی کشور این مراکز با نام مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مسئولیت امور کیفی آموزش دانشگاهها را بعهده دارند .با ایجاد مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی ، تحولات شگرفی در آموزش دانشگاهها صورت گرفته است و نگاه سنتی اعضای هیات علمی به آموزش تغییر کرده است . برگزاری سالیانه بیش از 200 کارگاه آموزشی در حیطه های مختلف آموزش پزشکی ، بکارگیری روش های نوین آموزش و ارزیابی دانشجویان و دستیاران ، انجام اصلاحات در برنامه آموزشی رشته پزشکی عمومی ، ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی ، برگزاری یازده همایش کشوری آموزش پزشکی ، ایجاد دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی بمنظور تسری فعالیت های توسعه آموزش(EDO) در کل دانشگاه ، انتشار مجله علمی پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی،اصفهان و کرمان ، اجرای برنامه دانش پژوهی آموزشی نمونه ای از دستاوردهای مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی هستند.

کلیدواژه‌ها