رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی

چکیده

بدون شک، پایش هدفمند و ساختاریافته عملکرد کیی از اجزای لازم برای ارتقا مداوم یکفیت است. سیستم آموزشی کشور نیز از این اصل مبرا نبوده و برای ایجاد تحرکی قوی و پایا، لازم است تا به صورت برنامه ریزی شده عملکردها سنجیده و با مقایسه امتیازات دانشگاهها، فضایی رقابتی برای پیشرفتی سریعتر در راستای منافع کشور ایجاد گردد.با این باور، و به سفارش معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظامی برای پایش عملکرد آموزشی دانشگاههای(طرح راد) علوم پزشکی کشور طراحی شد با خصوصیاتی مانند: 1) سادگی در پیاده سازی، 2) تیکه به شاخصهای کلان و پرهیز از ورود به جزئیات، 3)در برگیرنده فرآیندهای اصلی آموزشی، 4) قابل بسط بودن برای آینده، 5) قابل تر یکب با مدلهای مشابه برای پایش عملکرد سایر معاونتهای وزارت بهداشت در راستای تولید ابزاری جامع برای پایش همه جانبه عملکرد دانشگاهها و 6)منطبق بر اهداف کلان ترسیم شده برای نظام آموزش عالی کشور در اسناد بالادستی ماحصل این مطالعه نظام یافته که با بهره گیری از حداکثر توان فکری کشور صورت گرفت، 20 شاخص تر یکبی است که کیی از این شاخصها (تعداد اعضای هیئت علمی تعدیل یافته) برای قابل مقایسه نمودن نتایج دانشگاههای مختلف کشور با اندازه های متفاوت می باشد. سایر شاخصهای تدوین شده برای سنجش یکفیت و کمّیت آموزش دانشگاهها به شرح زیر می باشند 1و 2)تعداد رشته های موجود و نوگشایی شده و غیرمعتبر شناخته شده؛ 3) نوع و مدل برنامه ریزی بلندمدت و شیوه پایش4، 5 و 6) شیوه و تواتر برگزاری و مدیریت جلسات شورای دانشگاه، شورای آموزشی دانشگاه و جلسات کاری معاون ، آن؛ )ثبات مدیریتی در حوزه آموزش؛ 10 ) شفافیت و جامعیت اطلاعات در وب سایتها؛ 11 ) ثبات نمرات دانشجویان در امتحانات پیشرفت تحصیلی؛ 12 ) میزان قبولی دانشجویان در مقاطع بالاتر؛ 13) عملکردهای کلیدی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در ارتقا یکفی آموزش؛ 14) عملکرد آموزش مداوم؛ 15 ) ارزیابی مدیران ارشد معاونت آموزشی وزارت در مورد عملکرد دانشگاهها؛ 16) شرکت دانشگاهها در جشنواره مطهری؛ 17 ) فعالیتهای نوآورانه ویژه در هر دانشگاه متناسب با مختصات خود؛ 18 ) پاسخگویی آموزش به نیازهای جامعه و نهایتاً 19 ) توجه به اخلاق حرفه ای در آموزش در مدل طراحی شده، ابزارها و شیوه وزن دهی هر کی از این شاخصها تب یین و برای اجرایی نمودن مدل راهکارهای پیشنهادی ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها