بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386

چکیده

مقدمه: امروزه یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی، مواد زاید تولیدی در مراکز دندانپزشکی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماریزا ازاهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی و آنالیززباله های تولیدی در مراکز دندانپزشکی تخصصی شهر همدان انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی، از 23 مطب دندانپزشکی تخصصی موجود در شهر همدان، 8 مطب (از هر تخصص کی مطب) به صورت تصادفی ساده انتخاب و از هر مطب سه نمونه در انتهای سه روز کاری متوالی(روزهای یکشنبه، دوشنبه وسه شنبه هر هفته) برداشت شد. نمونه ها به صورت دستی جداسازی و به 65 جزء مختلف تفکیک و با استفاده از ترازوی آزمایشگاهی توزین شدند. در مرحله بعد اجزای توزین شده بر اساس ویژگی و پتانسیل خطرزایی دسته بندی شدند. نتایج: میزان کل زباله سالیانه تولیدی در مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان برابر با 2685/42 کیلوگرم می باشد. سهم تولید زباله های شبه خانگی، بالقوه عفونی، شیمیایی - دارویی و سمی 0 درصد می باشد. اجزای اصلی تشکیل دهنده زباله های / 7 و 37 /33 ،43/85 ،48/ به ترتیب برابر با 45 تولیدی در مطب های دندانپزشکی تخصصی شامل 14 جزء می شود که در مجموع بیش از 80 درصد زباله های دندانپزشکی را تشکیل می دهند. بنابراین جهت انجام برنامه های کاهش، جداسازی و بازیافتزباله در مطب های دندانپزشکی می بایست بیشترین تمرکز را روی این اجزا داشت. نتیجه گیری: در رابطه با مدیریت بهینه زباله های دندانپزشکی پیشنهاد بر این است که علاوه بر آموزش دندانپزشکان جهت انجام فعالیت های مربوط به کاهش، جداسازی و یا بازیافت زباله در داخل مطب، جمع آوری، حمل و نقل و دفع هر بخش (بالقوه عفونی، سمی، شیمیایی - دارویی و شبه خانگی) از زباله های دندانپزشکی به صورت جداگانه و مطابق با دستورالعملها و ضوابط مربوطه انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها