آسیب شناسی زندگی زوج های نابارور ایرانی

چکیده

یکی از بحران های مهم زندگی پدیده ناباروری است که در اکثر جوامع استرس زیادی به زوجین وارد می کند زوج های نابارور، عمدتا مسائل، مشکلات و آسیب های بسیاری را در زمینه حفظ و بقای زندگی زناشویی و روابط نزدیک و صمیمانه با یکدیگر تجربه می کنند. هدف مقاله حاضر شناسایی و طبقه بندی آسیب های زندگی زوج های نابارور ایرانی بوده است. بدین منظور، تعداد 39 پژوهش داخلی با موضوعات مرتبط با ناروری انتخاب شد و بر اساس رویکرد تحلیل اسناد مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 53 نوع آسیب بالقوه در زندگی زوج های نابارور ایرانی ایرانی در سه حیطه درون فردی 23 آسیب، بین فردی 17 آسیب و فرافردی 13 آسیب وجود دارد که این آسیب ها نیز در پنج بعد شناختی 21 آسیب هیجانی 17 آسیب رفتاری 13 آسیب زیستی آسیب و محیطی 1 آسیب طبقه بندی شده است.

کلیدواژه‌ها