سنجش آگاهی اقتصادی مدیران(اعضای شبکه تصمیم گیری) بیمارستان های آموزشی، تأمین اجتماعی و خصوصی تهران، بهمن ماه1385

چکیده

زمینه و هدف: اساس عملکرد اقتصادی هر سازمانی بر آگاهی اقتصادی هیئت تصمیم گیری آن استوار است. به لحاظ اهمیت جایگاه فلسفی و اقتصادی بیمارستان در نظام سلامت کشور و با توجه به عدم کارایی و اتلاف شدید منابع در آنها، این پژوهش به منظور سنجش آگاهی اقتصادی مدیران اعضای شبکه تصمیم گیری بیمارستان های آموزشی تامین اجتماعی و خصوصی تهران انجام گردیده است.مواد و روش ها: پژوهش به روش توصیفی - مقطعی انجام گرفته جامعه آماری آن را رئیس مدیر مدیر پرستاری رئیس امور مالی و رئیس امور اداری بیمارستان تشکیل میدهند.آگاهی اقتصادی در محورهای نظام پرداخت هزینه و تحلیل هزینه بیمه و بودجه و با توجه به متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای عملکردی مورد سنجش قرار گرفته است. حجم نمونه 55 نفر به روش نمونه گیری ساده از جامعه محدود انتخاب اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS پردازش گردیده است.نتایج: هیچ یک از اعضا آگاهی مطلوب در زمینه شیوه های پرداخت نداشتند؛ در زمینه هزینه وتکنیک های تحلیل هزینه 11 درصد بودجه 17 درصد و بیمه 11 درصد از پاسخگویان آگاهی مطلوب داشتند. در مجموع آگاهی 10 درصد پاسخگویان نسبت به مفاهیم اقتصادی بیمارستان مطلوب بود. میزان آگاهی اقتصادی با متغیرهای سطح تحصیلات، پست سابقه کار، سن ضریب اشغال تخت مرتبط بوده است.نتیجه گیری: آگاهی پایین اعضای شبکه تصمیم گیری نسبت به اقتصاد بیمارستان می تواند اثرات سو خود را بر سطوح اجرایی و فعالیت های مربوط به ایفای رسالت بیمارستان بر جای گذارد.

کلیدواژه‌ها