بررسی انگیزه ادامه تحصیل و وضعیت شغلی داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار در سال 1386

چکیده

هر ساله هزاران پزشک در آزمون پذیرش دستیار شرکت کرده و کمتر %10 ایشان پذیرفته می شوند. دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در سال 1386 بر آن شد تا علت تمایل شدید پزشکان عمومی به ادامه تحصیل، و نیز شیوه پیشنهادی ایشان را برای تعیین ظرفیت پذیرش دستیاری بررسی نماید. در همین راستا، وضعیت اشتغال داوطلبین شرکت در آزمون پذیرش دستیار نیز مورد بررسی قرار گرفت.از 16262 داوطلب شرکت در آزمون 10816 نفر در مطالعه شرکت نمودند %50 از پاسخ دهندگان انگیزه خود برای ورود به دوره تخصصی را ارتقای منزلت شغلی، و %41 کسب امنیت شغلی ذکر نموده بودند %37 داوطلبان موقعیت شغلی خود را غیر قابل قبول توصیف کردند و تنها %5/7 موقعیت شغلی خود را کاملا رضایتبخش توصیف نموده بودند %21 معتقد بودند که ظرفیت پذیرش دستیار باید به گونه ای افزایش یابد تا اکثریت پزشکان عمومی بتوانند وارد دوره تخصصی شوند. در مقابل %13 معتقد بودند ظرفیت نباید چندان افزایش یابد که موقعیت شغلی متخصصین با تهدید مواجه شود. %60 داوطلبان معتقد بودند ظرفیت باید متناسب با نیاز کشور تعین شود به گونه ای که ضمن تامین دسترسی مناسب جامعه به خدمات تخصصی امکان اشتغال مناسب برای متخصصین فراهم باشد.

کلیدواژه‌ها