راهکارهای حفظ حقوق بیمار در سیستم پرونده الکترونیک سلامت

چکیده

پرونده الکترونیک سلامت یک مجموعه جامع و ساماندهی شده الکترونیکی داده ها واطلاعات بالینی دموگرافیکی، اجتماعی و مالی است که مراقبت بهداشتی ارائه شده به یک فرد را مستند می کند یکی از ویژگی های بسیار مثبت پرونده الکترونیک سلامت دسترسی به داده ها و اطلاعات بیماران است. همین سهولت دسترسی خطر نقض حقوق بیمار در خصوص و محرمانگی اطلاعات را افزایش می دهد راهکارهای فراوانی جهت حفظ حقوق محرمانگی اطلاعات موجود در پرونده های بیماران تاکنون ارائه گردیده است. مطالعه حاضر با هدف ارائه راهکارهای حفظ حقوق بیماران در سیسمت پرونده الکترونیک سلامت به مرور اطلاعات موجود در این زمینه در پایگاه های داده معتبر همچون AHIMA , Pubmed و سایت سازمان های معتبر استاندارد سازی ASTM, HLV , ISO و متون مرتبط در فاصله سالهای 2000 تا 2008 پرداخته است. حفظ حقوق بیماران در خصوص محرمانگی اطلاعات آنها درون سیستم پرونده الکترونیک سلامت از طریق تدوین قوانین و استانداردهایی میسر می باشد که از یک سو دسترسی کاربران و بیماران را فراهم کند و از سویی دیگر راه های امنیتی حفظ حقوق بیماران را نیز تامین کند دسترسی کاربران در غالب خواندن نوشتن و مرتب کردن اطلاعات باید کنترل شود و در این زمینه ابزار کنترل دسترسی و سطح دسترسی رمزگذاری برچسب گذاری و تدوین شناسه ها کمک خواهد کرد تایید که به معنای تصدیق اطلاعات است در سیستم HER از طریق امضای دیجیتالی انجام می شود و باید در این زمینه قوانینی تدوین نمود و اگر قرار است که HER ها به وسیله هر دو بیماران و متخصصان بالینی استفاده شده و برای ارائه در دادگاه های قانونی به عنوان مدارک مورد استناد پذیرفته شوند رعایت جنبه های پزشکی قانونی در آن ضروری به نظر می رسد. از آنجا که سیستم HER مخزن اطلاعات مربوط به بیماران بوده و جهت اهداف آموزش تحقیق و درمان در سطوح مختلف و توسط کاربران متعدد استفاده می شود باید به گونه ای طراحی شود که به مساله امنیت ومحرمانگی اطلاعات خدشه ای وارد نکند تنها افراد مجاز و با اختیارات محدود قادر استناد باشند تدوین استانداردها قوانین و راهنماها از جمله مهمترین راهکارها در حفظ حقوق بیماران است، چرا که مساله تنوع سیستم ها را تعدیل نموده و یکپارچگی سیستم پرونده الکترونیک سلامت را تضمین خواهند نمود با توجه به مطالعه انجام شده مهمترین زمینه های استانداردسازی شامل تدوین شناسه ها راهنمای محرمانگی رازداری دسترسی مدیریت نسخه برداریها اعتبار و جواز کاربران دسترسی به اطلاعات اصلاح و تایید اطلاعات بهداشتی راهنمای مراقبت بهداشت اینترنتی و اینترانتی و امنیت سیستم ها به اطلاعات نیز از جمله زمینه هایی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و استاندارد سازی شود و در نهایت باید به این نکته توجه نمود که محدودیتهای فرهنگی و ساختاری جامعه بر قوانین امنیت و محرمانگی اطلاعات تاثیر خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها