دیدگاه جرجانی درمورد ساختار غضروفی عضلانی حنجرهومقایسه آن با نظریات پزشکی جدید

چکیده

زمینه: پژوهش در منابع طب سنتی از اولویت های تحقیقاتی کشور بوده و موضوع حنجره یکی از برجسته ترین مباحث تشریح انسانی می باشد، جرجانی از حکمای بزرگ طب سنتی است که مطالعه دیدگاه وی در مورد تشریح حنجره و مقایسه تطبیقی آن بانظریات جدید پزشکی علاوه بر کاربرد های آموزشی و درمانی در طب سنتی، مؤید مبانی علمی مستحکم طب سنتیا یران نیز میباشد. روش: در این تحقیق ، دیدگاه جرجانی در خصوص تشریح حنجره از کتاب ذخیره خوارزمشاهی با نظریات جدید پزشکی به روش تطبیقی مورد مقابله و مقایسه قرار گرفته است. نتایج: یافته های این مطالعه نشان می دهد که جرجانی ساختار تشریحی حنجره مانند غضروف های: سپری ، انگشتری ،هرمی،و عضلات بیرونی و عضلات درونی حنجره:مانند عضلات :دو بطنی ، سپری لامی ،انگشتری سپری ، صوتی و... رابه خوبی مورد شناخت وبررسی قرار داده است . بحث:بررسی تطبقی ومقایسها ی دیدگاه جرجانی بانظریات جدید پزشکی نشان میدهد که با وجود هزار سال فاصله، اساس دیدگاه های وی در زمینه ساختار تشریحی حنجره منطبق بر نظریات جدید پزشکی است .