مفاهیم واژه سرطان در منابع پزشکی نیاکان

چکیده

هرچند طب رایج از تکامل تدریجی پزشکی نیاکان، حاصل گردیده و بسیاری از حقایق مُسلّم آن با آزمون فرضیات قدیمی و بهر هگیری از تکنولوژی جدید به پاسخ رسیده و ر هآوردهای آن ه ماکنون در خدمت حفظ و ارتقاء سلامتی انسا نهای سالم و باز گرداندن سلامتی به کالبد بیماران، م یباشد ولی این شجره طیّبه با جام عنگری خود ، هنوز پیا مها و فرضیاتی برای پیشگیری و درمان بیماریهای علا جپذیر و لاعلاج دارد که لازم است در آغاز تجدید حیات طب سنتی و بازگشایی درهای دانشگا ههای علوم پزشکی کشور به روی آن موجبات رشد و شکوفایی آن را فراهم نموده با اقتباس از تفکّر حرک تآفرینِ توحیدیِ دانشمندانِ افتخار آفرینی همچون رازی، ابن سینا، جرجانی و . . . و آزمون فرضیات مندرج در منابع پزشکی نیاکان، قسمتی از نارسای یهای طب رایج را ترمیم کرده و قابلیت پاسخگویی آن را ارتقاء دهیم. اهداف و روش مطالعه در این مطالعه به منظور دستیابی سریع و دقیق به موارد استعمال و مفاهیم واژه سرطان در متون اصلی پزشکی نیاکان، به رایان های کردن منابع اصلی، نظیر الحاوی، ابنیه، هدایت، قانون در طب، ذخیره خوارزمشاهی، اغراض الطبیه و برخی از منابع دیگر پزشکی نیاکان و تشکیل بان کهای اطلاعاتی الکترونیک اقدام کرده و سپس طی یک مطالعه کتابخان های نوین به جستجو پرداخت هایم. یافت هها و بحث و نتیج هگیری در مطالعه حاضر، مشخص شد که: این واژه در کلیه منابع پزشکی نیاکان به سه مفهوم بیماری سرطان، برج سرطان و خرچنگ به کار رفته است. در برخی از منابع به سرطانزایی بعضی از خوراک یها و در برخی دیگر به خاصیت ضدسرطانی بعضی از مواد اشاره شده است که با توجه به درما نناپذیر بودن بسیاری از سرطانها لازم است بدون پی شداوری، با بهر هگیری از ابزارها و تجهیزات امروزی در خصوص میزان صحّت و سُقم آن تحقیق شود. در این منابع مکرراً بر احتباس مواد زائد و عدم جابجایی و تخلیه آنها یا به هم خوردن