مطالعه تطبیقی دیدگاه جرجانی در باره فتق های جدارقدامی شکم با نظریات پزشکی نوین

چکیده

زمینه: درمان صحیح فتق های جدار قدامی شکم مستلزم شناخت دقیق ساختار تشریحی ناحیه مذکور است،بررسی دیدگاه جرجانی ومقایسه تطبیقی آن بانظریات پزشکی نوین نشانگر عمق مبانی علمی طب سنتی ایران است. روش و ابزار:این بررسی از نوع گذشته نگر بوده و دید گاه جرجانی در مبحث فتق های جدار قدامی شکم از کتاب ذخیره خوارزم شاهی با نظریات نوین پزشکی مورد مقابله و مقایسه ومطابقت و نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج: یافته های این بررسی نشان میدهد که جرجانی لایه های جداره قدامی شکم، رابطه صفاق و فتق ، عوامل ایجاد فتق ، فتق نافی ، فتق مستقیم و غیر مستقیم مجرای مغبنی ، تشخیص انواع فتق و آسیب شناسی فتق را مورد مطالعه قرار داده است . بحث و نتیجه گیری:مقایسه نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی دیدگاه جرجانی در مورد فتق های جدار قدامی شکم نشان می دهد که نظر جرجانی در مورد تشریح لایه های جدار قدامی شکم ، فتق نافی ،فتق مغبنی و انواع آن، عوامل ایجاد فتق ، نشانه شناسی فتق ، منطبق بر کتابهای جدید پزشکی بوده و مورد تائید است