دیدگاه ابن سینا و جرجانی در خصوص بهداشت سالمندان

چکیده

سالمندی به خودی خود یک پدیده زیست شناختی است نه یک بیماری و در واقع یک روند طبیعی و فیزیولوژیک می باشد .در بسیاری از کشور های جهان، خدمات پزشکی را از نظر سِنّی، عملا به سه شاخه عمده طب اطفال، طب داخلی و طب سالمندان، طبقه بندی نموده و بر همین اساس، کتب و مقالات علمی خود را به رشته تحریر درآورده و متخصصین مورد نیاز خود را در دانشگاه های علوم پزشکی، تربیت می نمایند . پروفسور ادوارد براون درکتاب تاریخ طب اسلامی تحقیق پیرامون طب اسلامی را در حقیقت مطالعه در باره پایه و اساس دانش جدید دانسته و فراتر از آن، این مطالعات را بنیان باروری طبی میداند که متفکران جدید روز به روز توجهشان بیشتر به سوی آن جلب می گردد. جالینوس، ابن سینا و جرجانی قهرمانانی هستندکه نخست به عالم طب و سپس به ملتی که از میان آنها پا به عرصه وجود گذاشته اند تعلق دارند. در سنین پیری، احتمال بروز بسیاری از بیماری ها بیشتر است و خیلی از این بیماری ها بر حساسیت سالخوردگان در مقابل عفونت ها می افزایند به همین دلیل بهداشت سالمندان از اهمیت قابل توجهی در طب از گذشته تا کنون برخودار بوده است به گونه ای که دانشمندان طب اسلامی ازجمله ابن سینا در کتاب قانون برنامه های مفصّلی را در زمینه بهداشت سالمندان، طرح ریزی نموده اند که در این راستا به تغذیه، استحمام، ورزش و ماساژ بدن و انواع بیماری هایی که سالمندان در معرض خطر آن هستند اهمیت زیادی داده شده است که به خلاصه ای از آنها در این مقاله اشاره شده است . از دیدگاه ابن سینا مراحل عمر عبارتنداز : مرحله اول، سن نمو: 1) سن نوباوگی 2) سن خردسالی 3) سن نشوونمو 4) سن نوجوانی 5) سن جوانی ، مرحله دوم، سن وقوف یا رکود.، مرحله سوم،سن پیش فرودی، مرحله چهارم، سن فرودی آنچه که از طبقه بندی ابن سینا نتیجه گیری میشود اینست که پایان سن شصت سالگی و آغاز سن 61 سالگی، مصادف با آغاز سالخوردگی تعریف شده است که منطبق بر تعریف سازمان جهانی بهداشت است. هرچند در بسیاری از منابع پزشکی دیگر، سنین 65 سالگی و بالاتر را آغاز سالخوردگی دانسته اند.