بررسی تأثیر افشره زیره بر خونریزی بعد اززایمان سزارین

چکیده

هدف: خونریزی پس از زایمان یکی از علل ناخوشی و مرگ و میر مادران می باشد. سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که 80 درصد جمعیت جهان از ( WHO ) مطالعات p < /font> =0/ اختلاف آماری معنی دار نداشت 15 p < /font> =0/ بعد از مداخله اختلاف آماری معنی داری نداشت 45 p < /p> =0/ دارو و دارونما دو گروه همگن بودند. 75