مفهوم مراقبت و متاپارادایم های پرستاری در اسلام

چکیده

متاپارادایم دیدگاه جهانی یک دیسیپلین است که پدیده های اصلی مورد توجه آن دیسیپلین را معرفی می کند و توضیح می دهد که چگونه دیسیپلین با آن پدیده ها به روش منحصر به فردی رفتار می کند. تعدادی از دانشمندان پرستاری متاپارادایم های پرستاری را از جمله شخص،سلامت، محیط و پرستاری معرفی کرده اند.مفهوم مراقبت جایگاه ویژه ای را در متون پرستاری به خوداختصاص داده و به عنوان جوهره پرستاری معرفی شده است. مراقبت از دیدگاه اسلامی به خوبی در متون پرستاری معرفی نشده است و درک نادرستی در خصوص مفهوم و عملکرد اسلام در زمینه مراقبت بهداشتی و فعالیت پرستاری وجود دارد.هدف این مقاله فراهم کردن اطلاعاتی راجع به دیدگاه اسلامی در خصوص مراقبت، معنویت و متاپارادایم های پرستاری است.